Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών γεωτεχνικών ερευνών για την υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΟΒΑΣ) Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Α.Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4674/2020 μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου” και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΟΒΑΣ) Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», έχει ανάγκη να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών γεωτεχνικών ερευνών. Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο κλάδο των γεωτεχνικών ερευνών, να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Περιγραφή έργου:

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τις επί τόπου γεωτεχνικές εργασίες (γεωτρήσεις και φρέατα) κατά μήκος της χάραξης της οδού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΟΒΑΣ) Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

Για την υπό μελέτη οδό θα εκτελεστούν γεωτρήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών (στις θέσεις των τεχνικών έργων και σε θέσεις υψηλών ορυγμάτων / επιχωμάτων).

Αναλυτικά, για την υπό μελέτη οδό θα εκτελεστούν γεωτρήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών (στις θέσεις των τεχνικών έργων και σε θέσεις υψηλών ορυγμάτων / επιχωμάτων). Τεχνική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι οι παρακάτω:

Αναλυτικά οι υπηρεσίες έχουν ως εξής:

Γεώτρηση

Διατομή Βάθος (m)

Χρήση

PG-1

7

10

Θεμελίωση τεχνικού
PG-2

Α13

20

Επίχωμα – θεμελίωση τεχνικού
PG-3

91

15

Θεμελίωση τεχνικού – στοιχεία ορύγματος
PG-4

93-94

25

Μελέτη ορύγματος
PG-5

95

20

Μελέτη επιχώματος – πιθανό πρόβλημα υποβάθρου
PG-6

96

15

Μελέτη ορύγματος
PG-7

Α14

18

Μελέτη Cut and Cover
PG-8

38

25

Μελέτη τεχνικού (πιθανά μαλακά εδάφη)
PG-9

38+

15

Μελέτη τεχνικού
Σύνολο

163

 
Δοκιμαστικά φρέατα

10

Εκτέλεση 10 φρέατων κατά μήκος της οδού

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των ως άνω ερευνών και θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα παραδοτέα:

Α.     Ημερολόγια έργου προς υπογραφή. Τα ημερολόγια έργου παρουσιάζουν την καθημερινή εξέλιξη των γεωτεχνικών ερευνών, των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν καθώς και τυχών προβλημάτων που εμφανίστηκαν. Τα ημερολόγια έργου υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και αποτελούν την επί τόπου πιστοποίηση εργασιών.

Β.     Μητρώα γεωτρήσεων και φρεάτων. Σε αυτά αναγράφεται η γεωλογική περιγραφή των σχηματισμών που απαντήθηκαν κατά την έρευνα, ο τρόπος διάτρησης και δειγματοληψίας, οι επί τόπου δοκιμές, το ποσοστό απόληψης δείγματος, η διακύμανση στάθμης ύδατος εντός της γεώτρησης κατά την έναρξη και ολοκλήρωση των ερευνών και όποια άλλη πληροφορία κρίνει ο υπεύθυνος γεωλόγος ότι πρέπει να συμπεριληφθεί.

Γ.      Τεύχος παρουσίασης αποτελεσμάτων γεωτεχνικών ερευνών (γεωτρήσεις, φρέατα). Το τεύχος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Στοιχεία έργου
 • Εκτελεσθείσες εργασίες ερευνών
 • Στοιχεία διάτρησης και δειγματοληψίας
 • Ποσότητες εργασιών
 • Γεωλογικά στοιχεία περιοχής
 • Φωτογραφική τεκμηρίωση ερευνών
 • Οριζοντιογραφία με τις θέσεις ερευνών
 • Μητρώα γεωτρήσεων
 • Ημερολόγιο έργου
 • Δελτία γεωτρήσεων
 • Μετρήσεις στάθμης υδροφόρου ορίζοντα

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την 19/10/2020, ως εξής:

 • Στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ή Τααχυδρομικώς στη Διεύθυνση Λεωνίδιο Αρκαδίας. ΤΚ. 22300, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διευθύνση info@parnonas.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διακριτικό τίτλο Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου με ΑΦΜ 094268680 ΔΟΥ Τρίπολης εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Ενεργώντας σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των προσφερόντων οικονομικών φορέων των δημοσίων προσκλήσεων που προκηρύσσει ή/και αναθέτει λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων.

Ταυτόχρονα, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς/ανάδοχοι των έργων που προκηρύσσονται ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και οφείλουν να τηρούν και να συμμορφώνονται στο σύνολο των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Σκοπός της Eταιρείας Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου με το παρόν είναι να ενημερώσει με διαφάνεια και πληρότητα τα φυσικά πρόσωπα για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται στα πλαίσια των έργων που προκηρύσσονται και των μεταξύ τους συμβάσεων και ταυτόχρονα να ενημερώσει τους εκτελούντες την επεξεργασία για τους όρους που θα πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσης και μετά από την ολοκλήρωση αυτής.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο για θέματα Προσωπικών Δεδομένων της Eταιρείας Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου στο amanitara@parnonas.gr

Σκοπός επεξεργασίας

Η Eταιρεία Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου ως υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένων των οικονομικών φορέων ή/και αναδόχων συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των νόμιμων εκπροσώπων, τυχόν υπεργολάβων, ανθρώπινου δυναμικού ή ομάδας έργου με σκοπό την αξιολόγηση τους στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης του προκηρυσσόμενο έργου. Επιπλέον σκοποί επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης καθώς και η τήρηση έννομων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το εθνικό και Ενωσιακό δίκαιο.

Ποια δεδομένα συλλέγονται

Το σύνολο των δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου προέρχονται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα ή ανάδοχο ή προκύπτουν από προδήλως δημοσιοποιημένα στοιχεία ή δημόσιες αρχές ύστερα από νόμιμη πρόσβαση σε αυτές.

Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετίζονται με τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4412/2016, της τήρησης των συμβάσεων, της εκκαθάρισης δαπανών και της εξόφλησης αυτών. Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσια των διαδικασιών ανάθεσης και σύναψης συμβάσεων είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής:

 • Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, fax, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ποινικό μητρώο, στοιχεία βιογραφικού σημειώματος, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα
 • Στοιχεία επιχείρησης (ατομικής ή νομικό πρόσωπο): έναρξη δραστηριοτήτων στη Δ.Ο.Υ., πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεων και λοιπά από το Πρωτοδικείο, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση μη παύσης εργασιών, πιστοποιητικά επαγγελματικής καταλληλότητας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τραπεζικός λογαριασμός
 • Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου: ονοματεπώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ποινικό μητρώο
 • Στοιχεία ομάδας έργου: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, fax, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, γνώσεις και δεξιότητες, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου για την αξιολόγηση της συμμετοχής του οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης. Κατά το προσυμβατικό και συμβατικό στάδιο λαμβάνουν χώρα επεξεργασίες που προβλέπονται σε κάθε διαδικασία σύμφωνα με Εθνική και Ενωσιακή διαδικασία όπως αξιολόγηση, επικοινωνία με τους οικονομικούς φορείς, αποθήκευση.

Νόμιμη βάση της επεξεργασίας

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων από την Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου είναι η τήρηση έννομης υποχρέωσης όπως αυτή περιγράφεται στο Ν. 4412/2016 και η εκτέλεση της σύμβασης.

Διαβίβαση σε τρίτους

Τα παραπάνω δεδομένα των οικονομικών φορέων/αναδόχων δύναται να γνωστοποιούνται και σε άλλα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή και να επεξεργάζονται από εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου όπως είναι η εταιρεία τήρησης του μηχανογραφικού συστήματος, η νομική σύμβουλος και άλλοι, το σύνολο των οποίων δεσμεύεται με όρους τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Χρόνος τήρησης

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται επεξεργάζονται έως και την ολοκλήρωση της σύμβασης. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η επεξεργασία αφορά την αποθήκευση, την τήρηση αρχείου, την έγερση αξιώσεων από όποιον έχει έννομο συμφέρον καθώς και πιθανούς ελέγχους από δημόσιες αρχές.

Δικαιώματα

Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων τα φυσικά πρόσωπα έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορούν να ικανοποιηθούν υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων, στο amanitara@parnonas.gr ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ.22300

Επίσης τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους δυνάμει του ΓΚΠΔ (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600).

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Η Eταιρεία Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την τεχνολογική και φυσική ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται τα αντικείμενα της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

 

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η παραπάνω υπηρεσία θα έχει διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Άννα Κορδονούρη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: akordonouri@parnonas.gr

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Ο Διευθύνων Συμβουλος της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|