Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/25-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS-Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων και έως 31.12.2020, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Το έργο θα υλοποιηθεί στην πόλη της Τρίπολης.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε :

  • Δύο (2) Διερμηνείς Αραβικής Γλώσσας

Τόπος εκτέλεσης του Έργου είναι οι εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. (Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300), το Παράρτημα που λειτουργεί η Εταιρεία στην Τρίπολη Αρκαδίας (Αλεξάνδρου Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100) και όπου άλλου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, μέχρι την Δευτέρα 05/10/2020 και ώρα 17:00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Πρόσκλησης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι:

Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας: Αγγελική Μανιταρά, Άννα Κορδονούρη, τηλ. 27570-22807, 27570-22808.

Στην Τρίπολη: Μιχάλης Πουλάκης, τηλ. 271-2711181.

Το υλικό της Ανακοίνωσης με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.parnonas.gr), απ’ όπου θα μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Λεωνίδιο, 24/09/2020

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

 

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

 

Για να κατεβάσετε το ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ σε .doc μορφή, πατήστε εδώ.

 

Για να κατεβάσετε το ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξης γλωσσομάθειας σε .doc μορφή, πατήστε εδώ.

|