ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κατοικιών/διαμερισμάτων, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), έχει ανάγκη να προβεί σε υπηρεσίες ασφάλισης δεκαέξι (16) κατοικιών/διαμερισμάτων με μέσο όρο εμβαδού 80 τ.μ. και έτος κατασκευής μετά το 1960 όπου διαμένουν οι ωφελούμενοι του παραπάνω Προγράμματος στη πόλη της Τρίπολης. Γι΄αυτό το λόγο καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή για τις εξής καλύψεις:

Α) Απώλεια σπιτιού:

 • Πυρκαγιά
 • Πτώση κεραυνού
 • Έκρηξη (φυσική – χημική)
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Αστική ευθύνη πυρκαγιάς
 • Έξοδα κατεδάφισης, εκκαθάρισης, απομάκρυνσης ερειπίων
 • Ζημιές από καπνό

Β) Αστική Ευθύνη των ενοικιαστών:

 • Σωματικές Βλάβες 50.000 ευρώ
 • Ομαδικό 50.000 ευρώ
 • Υλικές Ζημιές 50.000 ευρώ
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατ’ έτος 200.000 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν:

 • Τεχνική προσφορά ή φυλλάδια και
 • Οικονομική προσφορά,

έως την Παρασκευή 25/09/2020 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΑΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 8:00 π.μ. – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΑΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις amanitara@parnonas.gr και dlagou@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι τεχνικές περιγραφές της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Συνολικό μεικτό ασφάλιστρο έως 600,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων για χρονική διάρκεια έως 31-12-2020.

Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|