Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για τη προμήθεια και αντικατάσταση αναλώσιμων ειδών φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στη Τρίπολη, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ο.Τ.Α., έχει ανάγκη να προβεί σε προμήθεια και αντικατάσταση αναλώσιμων ειδών φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματός της στη πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων). Γι΄αυτό το λόγο καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο εμπόριο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω προμήθεια.

Αναλυτικά, η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Αναλώσιμα

 • 2 toner Kyocera TK-5270K Black (6.000 ΣΕΛ/toner)
 • 1 toner Kyocera TK-5270Y Yellow (6.000 ΣΕΛ/toner)
 • 2 toner Kyocera TK-5270C Cyan (6.000 ΣΕΛ/toner)
 • 1 toner Kyocera TK-5270M Magenta (6.000 ΣΕΛ/toner)

2. Εξαρτήματα

 • 2 τμχ DK-5140 Kyocera
 • 1 τμχ Pulley feed ASS΄Y FS-1135
 • 1 τμχ Pulley pick up FS-1135
 • 1 τμχ Retard roller ASS΄Y 1135

Στην τιμή να περιλαμβάνεται η επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος με την αντικατάσταση των παραπάνω εξαρτημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Τετάρτη 23/09/2020 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 8:00 π.μ. – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις amanitara@parnonas.gr και dlagou@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για το σύνολο των ειδών, ορίζεται το ποσό των 980,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|