Προκήρυξη Οικοτουριστικού Οδηγού

Παρατήρηση:

Στο τεύχος της προκήρυξης (αναλυτικό τεύχος και περίληψη) στη σελίδα 1 στην παράγραφο 2 Κατηγορία και Περιγραφή των Υπηρεσιών : Ταξινόμηση CPC :88442 το ποσό των  109.243,70 € που αναγράφεται στην παρένθεση είναι το σωστό ενώ αυτό που αναγράφεται ολογράφως πριν την παρένθεση έχει γραφτεί λάθος εκ παραδρομής. Έτσι, ο προϋπολογισμός είναι εκατόν εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά.

Επισυναπτόμενα

Τεύχος Προκήρυξης Οικοτουριστικού Οδηγού

Περίληψη Προκήρυξης Οικοτουριστικού Οδηγού

|