Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα οικονομοτεχνικής και λογιστικής φύσεως

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., προσκαλεί την εταιρεία BENEFIT BUSINESS & ACCOUNTING SOLUTIONS IKE, η οποία έχει εγγραφεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9/16-03-2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και συγκεκριμένα στις Κατηγορίες Β3 Υπηρεσίες Συμβούλων, Β3.1 Σύμβουλοι, Β6 Έλεγχοι, να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να του ανατεθεί με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω καταλόγου, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) (σχετ. 8), το έργο «Ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα οικονομοτεχνικής και λογιστικής φύσεως». Επιλέγεται το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, γιατί εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις τεχνογνωσίας και εμπειρίας που απαιτούνται για το εν λόγω έργο.

Περιγραφή έργου:

Ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα οικονομοτεχνικής και λογιστικής φύσεως, στο πλαίσιο προετοιμασίας φορολογικού ελέγχου επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Παραδοτέα

Αναφορά των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο προετοιμασίας φορολογικού ελέγχου επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την Πέμπτη 30/07/2020, ως εξής:

  • Στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ή Τααχυδρομικώς στη Διεύθυνση Λεωνίδιο Αρκαδίας. ΤΚ. 22300, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διευθύνση info@parnonas.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται τα αντικείμενα της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η παραπάνω υπηρεσία θα έχει διάρκεια 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Άννα Κορδονούρη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: akordonouri@parnonas.gr.

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

|