Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου παλαιού Ελαιοτριβείου Τυρού και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων» – Υποέργο 1 της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 67.329,25 € πλέον του Φ.Π.Α. (83.488,27 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

                   34.719,55 €      για μελέτη κατηγορίας 07 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

                      8.323,33€      για μελέτη κατηγορίας 08 -Στατικές μελέτες

                   9.496,06 €      για μελέτη κατηγορίας 09 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

                    6.008,23 €      για σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

                   8.782,08 €      για απρόβλεπτες δαπάνες.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Οδός: Κεντρική Πλατεία Λεωνιδίου

Ταχ.Κωδ.:22300

Τηλ.:2757022807

Telefax:2757022246

E-mail: mtritaki@parnonas.gr

Ιστοσελίδα:www.parnonas.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 15/07/2020 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.parnonas.gr

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:

  1. Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες κατηγορία 07
  2. Στατικές μελέτες κατηγορία 08
  3. Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες κατηγορία 09
  4. Τευχών δημοπράτησης κατασκευής έργου

και που είναι εγκατεστημένα σε:

Α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης

Β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)

Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

Δ) σε τρίτες χώρες που  δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4. Διάρκεια Σύμβασης: Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε τρείς (3) μήνες και ο συνολικός χρόνος (συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων) σε Πέντε (5) μήνες.

5. Κριτήριο ανάθεσης: είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

6. Παραλαβή προσφορών: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 10/08/2020 ημέρα Δευτέρα

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

8. Χρηματοδότηση: Η μελέτη αφορά στο υποέργο 1 της πράξης με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» και έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό MIS 5017273 και η σύμβαση θα συγχρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΣΑ Ε1551 – κωδικός ενάριθμου: 2019ΣΕ15510007) με το ποσό των 80.983,62 €,  καθώς και από πιστώσεις ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΟΤΑ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 617341.006 με το ποσό των 2.504,65 €   και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις , περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011 , καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.CPV :71335000-5, Τεχνικές Μελέτες

9. Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.346,00€.

 

Λεωνίδιο, 10/07/2020

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Χαράλαμπος Λυσίκατος

 

|