Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΑΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τη στελέχωση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και προγραμμάτων της Εταιρείας

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ.,

ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη της θέσης του Προϊστάμενου του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, που εδρεύει στο Λεωνίδιο του Νομού Αρκαδίας, με αντικείμενο την υποστήριξη των έργων και προγραμμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, με βάση τις διατάξεις του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ια όπως ισχύουν. Στο πλαίσιο των παραπάνω θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και τα αντίστοιχα πρόσθετα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Γ):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης: 101

Τόπος εκτέλεσης: Έδρα της Εταιρείας και όπου αλλού απαιτείται από τη φύση των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί

Ειδικότητα: ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού ή ΠΕ Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού

Αριθμός ατόμων: 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
  3. Γνώση χειρισμού Η/Υ.
  4. Γενική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο αντικείμενο της ειδικότητας.
  5. Ειδική εμπειρία σε θέση ευθύνης σε αντικείμενα οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και στην υποστήριξη δημοσίων φορέων στο συντονισμό, προγραμματισμό και παρακολούθηση έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους τουλάχιστον τρία (3) έτη.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την ειδικότητα αντικείμενο.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης αορίστου χρόνου έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).
γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.
ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.
θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.
ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.
κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Ανακοίνωσης με δήλωσή τους στην αίτηση υποψηφιότητας.
λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το έντυπο της Ανακοίνωσης με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.parnonas.gr), απ’ όπου θα μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Υπεύθυνες για τη διανομή της Ανακοίνωσης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι: Άννα Κορδονούρη, Ειρήνη Τσουκάτου, τηλ. 27570-22807.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, μέχρι την 10/07/2020 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τη στελέχωση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και προγραμμάτων της Εταιρείας» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Λεωνίδιο, 30/06/2020
Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μαρίνης Μπερέτσος
Γενικός Διευθυντής

 

|