Πρόσκληση Των Μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. Με Αρ. Μ.Α.Ε 34250/21/β/95/005 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 29117314000 σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18.07.2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στη Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  • Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2019 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
  • Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2020.
  • Έγκριση τροποποίησης της σύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER-Εκ νέου εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην ΕΔΠ LEADER.
  • Έγκριση μετατροπής της Εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό και εναρμόνισης του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4674/2020.
  • Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσία (ΚΕΥ) της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
  • Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει την 28.07.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας με τα ίδια θέματα.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χαράλαμπος Λυσίκατος

 

|