Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου “Εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας με βιοκλιματική αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Ανατολική Πελοπόννησο”, στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

H Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., προσκαλεί την κ. Θεώνη Καρλέση, Φυσικός – Ερευνητής, η οποία έχει εγγραφεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/13-02-2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και συγκεκριμένα στις Κατηγορίες Β2 Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών, να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να του ανατεθεί με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω καταλόγου, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) (σχετ. 8), το έργο Εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας με βιοκλιματική αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Ανατολική Πελοπόννησο”. Επιλέγεται το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, γιατί εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις τεχνογνωσίας και εμπειρίας που απαιτούνται για το εν λόγω έργο.

1. Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο περιλαμβάνει την παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου “Εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας με βιοκλιματική αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Ανατολική Πελοπόννησο””.

Η εν λόγω Μελέτη-Εμπειρογνωμοσύνη εκπονείται βάσει σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και σε απόλυτη συνάφεια με τους βασικούς τομείς προτεραιότητας του τοπικού προγράμματος που στοχεύουν στην επίτευξη της ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Οι στόχοι αυτοί είναι εναρμονισμένοι με τους ευρωπαϊκούς στόχους  για τη μείωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και τη διασφάλιση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Ο καθορισμός τους λαμβάνει πάντα υπόψη την καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών και των γενικότερων χαρακτηριστικών της περιοχής, τις ανάγκες των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού και τέλος την ανάλυση SWOT.

Η δομή και η μεθοδολογία της παρούσας μελέτης είναι σύμφωνη με τη θεματική κατεύθυνση του προγράμματος που αναφέρεται στην εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, με την παράλληλη διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της. Ταυτόχρονα, εντάσσεται στην υποδράση της οριζόντιας ενίσχυσης στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής, που αφορά τη στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Συνεπώς, η στρατηγική που προτείνεται στοχεύει σε μια βιώσιμη λύση καθώς η ενεργειακή αναβάθμιση οικισμών και κτιρίων συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων και στο πρότυπο της «πράσινης» ανάπτυξης της περιοχής.

Η Ευρωπαική Οδηγία 2010/31/ΕΕ, επικαιροποιημένη από την EU 2018/844, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και η εναρμόνισή της στην εθνική νομοθεσία με το Νόμο 4122/2013 επιβάλει την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έως το 2020 και κατά 27% έως το 2030, αντίστοιχα. Όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2021. Τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλουν ήδη να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1 Ιανουαρίου 2019.

Παράλληλα η Ελλάδα, από το 2019 έχει προστεθεί στον ολοένα και αυξανόμενο κατάλογο χωρών της ΕΕ που υποστηρίζουν έναν στόχο μηδενικού αποτυπώματος Άνθρακα εως το 2050, σαν αποτέλεσμα της δέσμευσης των μελών Κρατών της Ευρωπαικής Ένωσης στην συμφωνία των Παρισίων για την δραστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB) κατά τις προδιαγραφές πρέπει να διαθέτουν: δομικά στοιχεία υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών και Η/Μ εγκαταστάσεις ιδιαίτερα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Ένα σημαντικό μερίδιο της ενεργειακής κατανάλωσης τους θα πρέπει καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.

Καθορίζεται ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν πλάνα δράσης προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης και να αναπτύξουν στρατηγικές ώστε να προωθήσουν την μετατροπή των κτιρίων σε NZEB. Η επίτευξη των υψηλών ενεργειακών στόχων απαιτεί εξειδικευμένες και αποδοτικές δράσεις ολιστικής προσέγγισης που λαμβάνουν υπόψη ενεργειακές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους. Στη Ελλάδα, το μεγάλο απόθεμα κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς επιβάλλει την αναβάθμιση και τη βελτίωση της απόδοσής τους με σεβασμό στον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.

Οι στόχοι των ενεργειακών αναβαθμίσεων σε υφιστάμενα κτίρια είναι οι εξής:

–   Εξοικονόμηση ενέργειας και παράλληλα μείωση του ενεργειακού κόστους

–   Βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών των κτιρίων

–   Μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή

–   Βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής στην οποία εντάσσεται το κτίριο της παρέμβασης

Η ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων αποτελεί αντικείμενο νέων πολιτικών και στόχων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η σχεδίαση εκ θεμελίων διευκολύνει τα μέγιστα την επίτευξη αυτών των πολιτικών. Ζητούμενο παραμένει η ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων και ιδιαίτερα παραδοσιακών κτιρίων. Η ανάγκη αυτή είναι μεγαλύτερη σε κτίρια με δημόσια χρήση, αφού είναι κοινός τόπος, ο χρήστης δεν έχει άμεσο όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά έμμεσο μέσω της μετάπτωσης του υπερβάλλοντος κόστους στο σύνολο.

Τονίζεται ότι οι αναβαθμίσεις λαμβάνουν υπόψη και είναι πλήρως εναρμονισμένες με τον ιδιαίτερο πολιτιστικό και ιστορικό χαρακτήρα των υπό μελέτη κτιρίων αναδεικνύοντάς τον και προβάλλοντάς τον στο κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα οι ενεργειακές αναβαθμίσεις προβλέπεται να έχουν και κοινωνικό χαρακτήρα περιλαμβάνοντας δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών σε βιοκλιματικές πρακτικές (οργάνωση ημερίδων, ομιλιών κ.λπ.).

Σκοπός αυτής της εμπειρογνωμοσύνης είναι:

 • η διερεύνηση των δυνατοτήτων υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων και των υπό ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, μέσω συγκεκριμένων και πεπερασμένων παρεμβάσεων ώστε να αναβαθμίσουν το ενεργειακό τους προφίλ, μέσω βιοκλιματικών πρακτικών
 • η δημιουργία οδηγού για κατασκευές/ ανακαινίσεις κτιρίων για μελλοντική χρήση σύμφωνα με το πρότυπο και τις απαιτήσεις των κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (NZEB).

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε υλικά επίστρωσης, διαχείρισης του αέρα, της προσπίπτουσας ακτινοβολίας κ.λπ. Επίσης οι προτάσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε οι παρεμβάσεις να είναι οικονομικά συμφέρουσες για τον χρήστη.

Η ανωτέρω διερεύνηση προτείνεται να αφορά σε πέντε (5) κτίρια κατ΄ επιλογήν της ΟΤΔ.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν:

 • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των κτιρίων

Η δράση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τη φωτογραφική αποτύπωση των κτιρίων και την καταγραφή των γεωμετρικών, κατασκευαστικών και τεχνικών στοιχείων τους (αρχιτεκτονικά σχέδια, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, κτιριακό κέλυφος, προσανατολισμοί, κατασκευαστικά υλικά, συστήματα Η/Μ)

 • Αποτύπωση ενεργειακού προφίλ υφιστάμενων και νέων κτιρίων

Η δράση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση εφόσον τα κτίρια είναι σε χρήση (χαρακτηριστικά συστημάτων που χρησιμοποιούνται, λογαριασμοί ΔΕΗ)

 • Εντοπισμός προβλημάτων κατασκευής, συστημάτων και διαχείρισης

Η μελέτη και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων η οποία θα οδηγήσει στον εντοπισμό των παραμέτρων που χρήζουν προσοχής και βελτίωσης ώστε να αναβαθμιστεί η ενεργειακή και περιβαλλοντική τους ποιότητα.

 • Προτάσεις ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αναβάθμισης

Λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της δημιουργίας κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (NZEB) καθώς και τα χαρακτηριστικά των υπό μελέτη κτιρίων, θα πρέπει να προταθούν αναλυτικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

 • Δημιουργία συνοπτικού οδηγού για κατασκευές/ανακαινίσεις δημοσίων κτιρίων

Ο οδηγός θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (NZEB) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τη σχετική νομοθεσία και τις απαιτήσεις ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης, τη μεθοδολογία και τις τεχνικές προκειμένου να επιτευχθούν οι υψηλοί ενεργειακοί στόχοι, καθώς και παραδείγματα βέλτιστης εφαρμογής.

2. Παραδοτέο έργου – Παρακολούθηση – Παραλαβή του έργου

Παραδοτέο του έργου αποτελεί η εν λόγω μελέτη-εμπειρογνωμοσύνη σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα περιεχόμενα που περιγράφονται στο Άρθρο 1 της παρούσας, η οποία υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις περιλαμβάνοντας τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και παραδοτέα.

Παραδοτέο 1:

(Διάρκεια: 2 μήνες )

Πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση πέντε ενταγμένων κτιρίων σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η πρόταση θα περιλαμβάνει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τη σκοπιμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων και τη μεθοδολογία της προσέγγισής τους.

Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί για κάθε κτίριο χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα τεχνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του..

Παραδοτέο 2:

(Διάρκεια: 2 μήνες )

Δημιουργία οδηγού για κατασκευές/ ανακαινίσεις κτιρίων για μελλοντική χρήση σύμφωνα με το πρότυπο και τις απαιτήσεις των κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (NZEB) στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος.

Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και του αντίστοιχου παραδοτέου του Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής (Ε.Ε.Π.) η οποία θα οριστεί στην απόφαση ανάθεσης.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής.

3.Διάρκεια του έργου

Η διάρκεια του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Τα επιμέρους χρονοδιαγράμματα των παραδοτέων του έργου, όπως αναφέρονται στην παρ. 2 της παρούσας, έχουν ως εξής:

Παραδοτέο 1: Πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση των πέντε υπό μελέτη κτιρίων

Χρονοδιάγραμμα: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παραδοτέο 1: Δημιουργία οδηγού για κατασκευές/ ανακαινίσεις κτιρίων για μελλοντική χρήση

Χρονοδιάγραμμα: 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

4. Προϋπολογισμός – Τρόπος Πληρωμής

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (8.000,00€ πλέον ΦΠΑ με την οριστική παραλαβή του παραδοτέου 1 και 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ με την οριστική παραλαβή του παραδοτέου 2) και συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά και μετά την οριστική παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή του Άρθρου 2 της παρούσας, για τις υπηρεσίες που παρήχθησαν κατά το συγκεκριμένο διάστημα, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5. Λόγοι Αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

1) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

2) Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, ή και

Κατ’ εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

β) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, “με κατάλληλα μέσα” ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα του,

γ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν4412/2016,

δ) εάν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

4) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

6. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφοράς

 1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και β) τις διατάξεις της αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, μέχρι την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ώρες 9.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ., με φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος.

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 16:00.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και μέσα στο φάκελό της θα πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:

Α. Δικαιολογητικά Ανάθεσης

 1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία του οικονομικού φορέα όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Παραρτ. ΙΙΙ της υπ΄ αριθ. πρωτ. 04/02-01-2019 1η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης), που υποβλήθηκε για την εγγραφή του στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα ή Επικαιροποιημενο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων
 2. Τα παρακάτω δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα:
 3. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.
 4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους σε ισχύ, το οποίο θα αναφέρεται σε υπογραφή σύμβασης ή για κάθε νόμιμη χρήση.
 • Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
 1. Υπεύθυνη δήλωση, χωρίς θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι ο οικονομικός φορέας:
  • δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
 • δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του ως οικονομικού φορέα,
 • δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
 • Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 • Δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
 1. Αποδεικτικά στοιχεία – δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του Αναδόχου όπως αυτή δηλώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 1.
 2. Αποδεικτικό του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών των οικονομικών χρήσεων 2016, 2017, 2018.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Β. Τεχνική Προσφορά

 • Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.
 • Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης.

 

Γ. Οικονομική Προσφορά

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της κατωτέρω τιμής αναφοράς των δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο.

Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο Άρθρο 4 της παρούσας Πρόσκλησης.

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση.

7. Ισχύς Προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί.

8. Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την οικονομική προσφορά του υποψηφίου και εφόσον ανταποκρίνονται στα ως άνω αναφερόμενα θα εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου ανάθεσης του έργου (Επιτροπή Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος LEADER CLLD της ΟΤΔ Πάρνωνα) και στη συνέχεια θα κληθεί η Ανάδοχος να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

9. Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης, σύμφωνα με το άρθρο 127 ν. 4412/2016, είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.parnonas.gr.

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μαρίνης Μπερέτσος

|