ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού σε μισθωμένα διαμερίσματα στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME.

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, έχει ανάγκη να προβεί σε παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού σε είκοσι (20) μισθωμένα διαμερίσματα στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME. Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε εργασίες ελαιοχρωματισμού να υποβάλλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

2.1. Αντικείμενο ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού σε είκοσι (20) μισθωμένα διαμερίσματα στην πόλη της Τρίπολης. Οι προδιαγραφές της ανάθεσης περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) της παρούσας πρόσκλησης.

2.2. Προσφορά μπορεί να κατατεθεί από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1.

3.1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται στην υποβολή σφραγισμένων προσφορών έως την Τετάρτη 24/06/2020 και ώρα 16:00, ιδιοχείρως ή άλλο πρόσωπο που φέρει σχετική εξουσιοδότηση (έντυπη εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο), ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις amanitara@parnonas.gr και dlagou@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

3.2. Η προσφερόμενη υπηρεσία πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τις ποσότητες της υπό προμήθειας υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, με τις ίδιες τιμές του διαγωνισμού στη προκειμένη περίπτωση.

Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια. Συμπληρώσεις ή αντικαταστάσεις φακέλων είναι αποδεκτές μόνο εφόσον κατατίθενται στο πρωτόκολλο της εταιρείας εντός της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά). Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» και στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: «Υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού σε μισθωμένα διαμερίσματα στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli».

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. θα παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την προθεσμία υποβολής προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ – ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνοι για τη διανομή της παρούσας και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι: Αγγελική Μανιταρά, τηλ. 27570-22807, email: amanitara@parnonas.gr, Δήμητρα Λαγού, τηλ. 27127-11181, email: dlagou@parnonas.gr

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού σε είκοσι (20) μισθωμένα διαμερίσματα στην πόλη της Τρίπολης θα ανέρχεται έως το ποσό των 15.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

6.1. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά διαμέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

6.2. Οι προσφορές δεν μπορεί να είναι υψηλότερες του συνολικού προϋπολογισμού της. Προσφορά που προσφέρει τιμή μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό θα απορρίπτεται.

6.3. Δεκτές κρίνονται και οι προσφορές όπου αφορούν κατ’ επιλογήν διαμερίσματα.

6.4. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον κρίνει ότι οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι στο σύνολο τους μη συμφέρουσες.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.

7.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

8.1. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εφόσον διαπιστωθεί από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
8.1.1. Εμπίπτει σε κάποια από τις κατωτέρω καταστάσεις:

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α’ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α’ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215 ).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.1.2) Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

8.1.3) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,

8.1.4) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,

8.1.5) εάν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2,

8.1.6) εάν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016,

8.1.7) εάν προσκομίζει ψευδείς δηλώσεις,

8.1.8) εάν έχει αξιολογηθεί αρνητικά (μη αποδεκτός) στον Κατάλογο Αναδόχων της Επιχείρησης, για την προς ανάθεση κατηγορία,

8.1.9) αποκλείονται οι Ενώσεις προμηθευτών, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 8.1., ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της,

8.1.10) σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αποκλείεται ένας οικονομικός φορέας, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις
των παραγράφων 8.1 και 8.2.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

9.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης, επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:

 • Ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 της παρούσας πρόσκλησης.
 • Ότι έχει τη δυνατότητα νόμιμης παροχής υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού έναντι αμοιβής.
 • Ότι θα προσκομίσει εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της αξιολόγησης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμβασης, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος.

9.2. Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή και μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια.

α) Φυσικά πρόσωπα

i. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης, επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 της παρούσας πρόσκλησης. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δειγματοληπτικά σε οποιοδήποτε στάδιο της σύμβασης (πριν και μετά την κατακύρωση αυτής) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8. Σε περίπτωση διαπίστωσή περί του αντιθέτου, με Απόφαση ΔΣ της επιχείρησή κινούνται οι νόμιμες διαδικασίες νια την επιβολή κυρώσεων.

ii. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι:

(1) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα,
(2) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

iii. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

β) Νομικά πρόσωπα

Τα δικαιολογητικά του εδαφίου α. και:

i. Τα κατά περίπτωση έγγραφα τεκμηρίωσης νόμιμης σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα και τα πρόσωπα που δεσμεύουν νόμιμα τον φορέα κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών (για παράδειγμα καταστατικό, πιστοποιητικό μεταβολών, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, ΦΕΚ συγκρότησης ΔΣ σε σώμα κ.α).

ii. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

iii. Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

γ) Συνεταιρισμοί

Τα δικαιολογητικά του εδαφίου α. και: i. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. δ) Ενώσεις προμηθευτών Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 9.2. Διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών  Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.) και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

 • Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό.  Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.
 • Σε κάθε περίπτωση ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις στην ελληνική, οι οποίες θα είναι θεωρημένες και ως προς τις σφραγίδες που φέρουν από επίσημη αρμόδια κρατική ελληνική αρχή.
 • Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
 • Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 7 & 8 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 3 της παρούσας πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10.1. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τη προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση. Ο φάκελος περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:

(α) σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής»

(β) σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».
(γ) σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

10.2. Στο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 9.1. της παρούσης.

10.3. Στο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδεχτούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, από τις οποίες τεκμηριώνεται η ικανοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ 1).

10.4. Οικονομική προσφορά

Στο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την οικονομική τους προσφορά για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΠΙΝΑΚΑΣ 2).

 • Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται με μέριμνα της Επιτροπής Ανάθεσης και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
 • Η προσφορά υπογράφεται και σφραγίζεται από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

10.5. Χρόνος ισχύος προσφορών

 • Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 • Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 11: ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

11.1. Σε ημερομηνία που θα καθορισθεί και θα είναι μεταγενέστερη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης: α) Αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς β) μονογράφονται και σφραγίζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο γ) συντάσσει πρακτικό με τους συμμετέχοντες που υπέβαλλαν τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους απορριπτέους, με αναφορά του λόγου απόρριψης.

11.2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των προδιαγραφών της Τεχνικής Έκθεσης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη και τους λόγους αποκλεισμού τους.

11.3. Κατόπιν, η Επιτροπή Ανάθεσης που ορίζεται επ’ αυτού, προχωρεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων. Η Επιτροπή Ανάθεσης μπορεί να απορρίψει με ειδική αιτιολόγηση, μια οικονομική προσφορά, αν κρίνει ότι είναι υπερβολικά χαμηλή, αφού προηγουμένως ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις για τον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής της προσφοράς αυτής και τις κρίνει ανεπαρκείς. Η Επιτροπή Ανάθεσης καταρτίζει την κατάταξη των οικονομικών προσφορών, με βάση το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή) που ορίζεται από τους υποψηφίους.

11.4. Η επιλογή του προσωρινού αναδόχου/ων της πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ανάθεσης, με βάση τη πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, κάθε διαγωνιζόμενου, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης. Συντάσσεται πρακτικό αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει τη σειρά κατάταξης των διαγωνιζόμενων και τους απορριπτέους, με αναφορά του λόγου απόρριψης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. κοινοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε όλους όσους υπέβαλλαν προσφορά στην παρούσα πρόσκληση.

11.5. Μετά την κατάταξη των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο (συμπεριλαμβανομένου και του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της επιχείρησης, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 9.2. της παρούσης. Η Επιτροπή Ανάθεσης σε ημερομηνία και ώρα που θα είναι μεταγενέστερη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών α) αποσφραγίζει τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, β) μονογράφονται και σφραγίζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο και γ) συντάσσει πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης, με αναφορά του λόγου απόρριψης. Όταν ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

12.1. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. κοινοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε όλους όσους υπέβαλλαν προσφορά στην παρούσα πρόσκληση.

12.2. Εντός χρονικού διαστήματος μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση σε αυτούς των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ή του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν προσφορά μπορούν να υποβάλλουν γραπτή ένσταση, στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης, με αναφορά του λόγου ένστασης.

12.3. Επί των ενστάσεων αυτών αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών.

ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

13.1. Μετά τον χειρισμό των ενστάσεων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. κοινοποιεί στον ανάδοχο πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, με βάση την οποία καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της σύμβασης, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

13.2 Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

14.1 Οι ημερομηνίες εργασιών για το κάθε διαμέρισμα θα ορίζονται τμηματικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα δοθεί από την Εταιρεία.

14.2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να υποδείξει τις διευθύνσεις των μισθωμένων διαμερισμάτων, σύμφωνα με το τυποποιημένο προϊόν πακέτου.

14.3. Μετά το πέρας των εργασιών, θα υπογράφεται έντυπο ολοκλήρωσης από τον Ανάδοχο και τον εκάστοτε αρμόδιο επόπτη φιλοξενίας του προγράμματος ESTIA II για κάθε διαμέρισμα που παραδίδεται βαμμένο.

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

15.1. Το ποσό της αμοιβής θα καταβάλλεται τμηματικά με την πρόοδο του αντικειμένου της σύμβασης. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται μετά την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) από τον οικονομικό φορέα αφαιρούμενων των νόμιμων κρατήσεων και μετά τη σύνταξη των αντίστοιχων πρακτικών παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 16: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία σχετικά με αυτήν θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 17: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθούν οι υπηρεσίες είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.

 1. Η σύμβαση
 2. Η παρούσα πρόσκληση

ΑΡΘΡΟ 18: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας και αποδέχεται την πρόσκληση, ως έχει.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

|