Αποχεύτευση Λεωνιδίου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων/ Β’ Φάση

Στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας υλοποιείται η Πράξη

 

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ/Β ΦΑΣΗ»

Συμβατικού προϋπολογισμού

5.864.274,43 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

Η οποία χρηματοδοτείται από

ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»,

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Και η οποία αφορά

στην ολοκλήρωση της κατασκευής των δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων στον οικισμό Λεωνιδίου συνολικού μήκους 23.185,00 μ με καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς μήκους 2.900 μμ και τέσσερα (4) αντλιοστάσια.

Επιπλέον, αφορά στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λεωνιδίου δυναμικότητας 6.440 ικ (φάση κατασκευής 20ετία) με την οποία θα εξυπηρετείται η οικιστική ενότητα Λεωνιδίου (Λεωνίδιο, Πλάκα,Λάκκος) εκ των οποίων περίπου 600 ικ με βοθρολύματα. Η ΕΕΛ θα είναι σύστημα ενεργού ιλύος τύπου MBR , θα διαθέτει μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και η διάθεση των επεξεργασμένων θα γίνεται με αγωγό διάθεσης μήκους περίπου 3,1 χλμ. σε παρακείμενο ρέμα ή για άρδευση. Τα έργα των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων και της μονάδας ΕΕΛ, θα παρακολουθούνται από την Αρχαιολογία.

Παράλληλα με την υλοποίηση των παραπάνω έργων, θα παρέχονται υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο φορέα υλοποίησης για την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της πράξης. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, καθώς και η μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων του Ο.Τ.Ε. Το έργο των δικτύων επικαιροποιήθηκε με τη κατασκευή νέου αντλιοστασίου και Αντιστήριξη με χρήση φρεατοπασσάλων στο τμήμα του Αντλιοστασίου.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα επιτευχθεί η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αστικών λυμάτων στον οικισμό του Λεωνιδίου, η οποία θα αποτελείται από δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και τη Μονάδα επεξεργασίας Λυμάτων. Παραδοτέα της Πράξης αποτελούν το Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Λεωνιδίου συνολικού μήκους περί τα 23.185 μμ, πέντε (5) αντλιοστάσια και καταθλιπτικό δίκτυο μεταφοράς μήκους 2.970 μμ- Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 6.440 ικ (φάση 20ετίας) με Σύστημα Βιοαντιδραστήρων με Μεμβράνες (ΜΒR) και αγωγός τελικής διάθεσης επεξεργασμένων μήκους περίπου 3,1χλμ.

 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τα έργα κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης και της ΕΕΛ της οικιστικής ενότητας Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (οικισμός Γ Προτεραιότητας) είναι έργο άμεσης προτεραιότητας για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και την συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Ένα από τα βασικά προβλήματα της περιοχής είναι η ανεξέλεγκτη διάθεση βοθρολυμάτων, οι υπερχειλίσεις και οι διαρροές με αποτέλεσμα τη ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών καθώς και των ακτών κολύμβησης. Άμεση συνέπεια των παραπάνω είναι η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας στους υδάτινους αποδέκτες καθώς και οι πιθανοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

|