Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού παρουσίασης του έργου της Εταιρείας «25 Χρόνια Αναπτυξιακή Πάρνωνα»

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ έχει ανάγκη να προβεί σε παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού παρουσίασης του έργου της Εταιρείας «25 Χρόνια Αναπτυξιακή Πάρνωνα». Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο κλάδο των πολυμέσων (multimedia), να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Περιγραφή έργου:

Σχεδιασμός και δημιουργία ενός (1) οπτικοακουστικού έργου και ενός (1) teaser για τους εορτασμούς 25 χρόνων της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε., με διάρκεια 10-15 λεπτών

Το οπτικοακουστικό έργο θα βασιστεί στην σύλληψη νέου concept και θα στηριχθεί τόσο σε υλικό από τα αρχεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνας Α.Ε. όσο και σε νέο υλικό που θα προκύψει από κινηματογράφηση εξωτερικών πλάνων (camera, drone και action camera) και τρισδιάστατη ψηφιακή δημιουργία (3D animation).

Το οπτικοακουστικό έργο θα δημιουργηθεί μέσω μοντάζ (editing), με προσθήκη περαιτέρω γραφικών, ηχογραφημένης αφήγησης, κειμένου και μουσικών αποσπασμάτων.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες έχουν ως εξής:

 • Concept – Σκηνοθεσία οπτικοακουστικού έργου (10-15’)
 • Editing – Γραφικά
 • Αφήγηση – Επιμέλεια
 • Μουσική documentary και teaser
 • Δημιουργία teaser για προωθητικούς σκοπούς (1’)
 • Τεχνικά έξοδα
 • Σύλληψη και δημιουργία πρωτότυπου 3D animation
 • Κινηματογράφηση πλάνων drone + interviews (Λεωνίδιο)
 • Ηχητικό μιξάζ και ηχογράφηση αφήγησης (sound recording)

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν ένα (1) οπτικοακουστικό έργο διάρκειας 10-15 λεπτών και ένα (1) teaser διάρκειας 1’ λεπτού για σκοπούς προώθησης στο Internet, τα οποία θα παραδοθούν σε ένα (1) DVD και ψηφιακά μέσω υπηρεσίας αποστολής αρχείων.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την Tρίτη 09/06/2020, ως εξής:

 • Στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ή Τααχυδρομικώς στη Διεύθυνση Λεωνίδιο Αρκαδίας. ΤΚ. 22300, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διευθύνση info@parnonas.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται τα αντικείμενα της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 5.828,00€. Η παραπάνω υπηρεσία θα έχει διάρκεια 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Άννα Κορδονούρη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: akordonouri@parnonas.gr.

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

|