Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Μελέτη Εφαρμογής Ανάπλασης Κεντρικού Οδικού Άξονα και Παρακαμπτήριων Λεωνιδίου»

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Ανάπλασης Κεντρικού Οδικού Άξονα και Παρακαμπτηρίων Λεωνιδίου» – Υποέργο 2 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 44.284,38 € πλέον του Φ.Π.Α. (54.912,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

                  31.066,58 €     για μελέτη κατηγορίας 07 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

                   3.802,63 €      για μελέτη κατηγορίας 09 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

                    2.789,54 €     για σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

                      849,41 €      για σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ

                   5.776,22 €      για απρόβλεπτες δαπάνες.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Οδός: Κεντρική Πλατεία Λεωνιδίου

Ταχ.Κωδ.: 22300

Τηλ.: 2757022807

Telefax: 2757022246

E-mail: mtritaki@parnonas.gr

Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 10/4/2020 στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.parnonas.gr πλην του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς το οποίο θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι σφραγισμένο από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν αιτήσεώς τους. Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα διατίθεται από τις 10/4/2020 ΑΤΕΛΩΣ στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (του άρθρου 1) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το παραπάνω έντυπο και ταχυδρομικά, εφόσον το ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομική αποστολής του. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει κατόπιν αιτήσεως και με δαπάνη του αιτούντος, τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:

  1. Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες κατηγορία 07
  2. Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες κατηγορία 09
  3. Τευχών δημοπράτησης κατασκευής έργου
  4. ΣΑΥ – ΦΑΥ

και που είναι εγκατεστημένα σε:

Α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης

Β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)

Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

Δ) σε τρίτες χώρες που  δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4. Διάρκεια Σύμβασης: Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε δυόμιση (2,5) μήνες και ο συνολικός χρόνος (συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων) σε τρείς (3) μήνες.

5. Κριτήριο ανάθεσης: είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» με βάση την τιμή.

6. Παραλαβή προσφορών: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον «συνοπτικό διαγωνισμό» του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 23/6/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

8. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, με εγγραφή στη συλλογική απόφαση με κωδικό ΣΑΕ1191 και ενάριθμο πράξης 2019ΣΕ11910083. Η μελέτη αφορά το υποέργο 2 της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 με βάση την απόφαση με Αρ. Πρωτ. 4296/1458/Α3/28.06.2019 (ΑΔΑ: ΩΣ4Δ465ΧΙ8-ΔΥ6) της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS5037868. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

9. Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 885,00.

Λεωνίδιο, 27/5/2020

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Χαράλαμπος Λυσίκατος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Περίληψη και την Προκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού με ΑΔΑΜ σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

 

Για να κατεβάσετε τα αρχεία της Οριστικής Μελέτης (μελέτες, αδειοδοτήσεις, προυπολογισμός), πατήστε εδώ.

 

Για να κατεβάσετε τα Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

 

|