Πρόσκληση έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.

Με Αρ. Μ.Α.Ε 34250/21/β/95/005 – ΑΡ. ΓΕΝΗ 29117314000

σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πόρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 09.06.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., δια περιφοράς, βάσει του Άρθρου 33 παράγραφος 2 της 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 75/30.03.2020), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

  • Παράταση της θητείας των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και σε κάθε μία περίπτωση το αργότερο μέχρι την 30.07.2020, λόγω της αδυναμίας συγκλήσεως Γενικής Συνέλευσης για Αρχαιρεσίες κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος ΔΣ, ένεκα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α, 68) από 20.3.2020 & ΠΝΠ (ΦΕΚ Α, 75) από 30.3.2020 και του Νόμου 4684/2020 ΦΕΚ 86/Α/25.4.2020, που επιβάλλουν την λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και ειδικότερα την απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει την 19.06.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας με τα ίδια θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Χαράλαμπος Λυσίκατος

 

Δείτε ή κατεβάστε το κείμενο της πρόσκλησης σε pdf μορφή, εδώ

|