Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης – μυοκτονίας σε 50 κατοικίες, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), έχει ανάγκη να προβεί σε υπηρεσίες απολύμανσης – μυοκτονίας σε 50 κατοικίες όπου διαμένουν οι ωφελούμενοι του παραπάνω Προγράμματος στη πόλη της Τρίπολης. Γι’ αυτό το λόγο καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών απολύμανσης – μυοκτονίας να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία. Οι υπηρεσίες για την απολύμανση και την μυοκτονία στις κατοικίες σκοπεύουν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση παντός είδους ανεπιθύμητων εντόμων υγειονομικής σημασίας η παρουσία των οποίων ενδέχεται να δημιουργήσει εστίες μόλυνσης στις κατοικίες για τους ωφελούμενους και να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους γενικότερα.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • Οι δραστικές ουσίες θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την Ελληνική αγορά, να κυκλοφορούν σε χώρες της Ε.Ε, πρέπει δε να συνοδεύονται από τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα.
 • Θα πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια δράσης αλλά κυρίως μικρή οξεία τοξικότητα.
 • Θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία των πυρεθρινοειδών ή των καρβαμιδικών.
 • Κατά την απεντόμωση στα κτίρια θα χρησιμοποιηθεί 1lt διαλύματος/30 m2 και θα επιλεχθούν τα σημεία ψεκασμού (γωνίες, σοβατεπί, σημεία με υγρασία, εσωτερική και εξωτερική περίμετρος των διαμερισμάτων αίθουσες, κλιμακοστάσια τουαλέτες κ.λπ.).
 • Οι ψεκασμοί θα διαρκέσουν ως το τέλος του έτους και θα είναι κατ’ ελάχιστον δύο (2).
 • Επειδή η εκτέλεση της παρούσας εργασίας απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό με αντίστοιχη εμπειρία και τεχνογνωσία ως προς την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος αλλά και ως προς τη διαχείριση των εργασιών και των χημικών σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, προσφορά για την εκτέλεση εργασίας μπορούν να υποβάλλουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

1. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο,
2. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπο ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων εφαρμογών,
3. Δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα για την άρτια εκτέλεση των ζητουμένων υπηρεσιών ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι πιστοποιητικά ISO (Αντίγραφο Πιστοποιητικό διαχειριστικού συστήματος ποιότητας ISO 9001:2015,
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (επί ποινή αποκλεισμού) του υποψηφίου αναδόχου με την οποία δηλώνει ότι:

 • Πληροί τους όρους, τις απαιτήσεις της μελέτης και τους αποδέχεται.
 • Διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την υλοποίηση της εργασίας.
 • Έλαβε γνώση όλων των τοπικών συνθηκών της περιοχής που θα εκτελεστεί η εργασία.
 • Τα χημικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της εργασίας και τα πιστοποιητικά με τα οποία θα εγκριθεί.
 • Τα πιστοποιητικά των εφαρμογών απολύμανσης – μυοκτονίας που θα πραγματοποιεί ο ανάδοχος θα εκδίδονται για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά και θα παραδίδονται στη Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Οι υπηρεσίες απολύμανσης – μυοκτονίας σε κάθε διαμέρισμα θα πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του προσωπικού της Αναπτυξιακής Πάρνωνα το οποίο και θα πιστοποιεί τις εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Τετάρτη 06/05/2020 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00 – 16:00 μ.μ. ή στα γραφεία του Παραρτήματος στην Τρίπολη, στη διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Λεωνίδιο Αρκαδίας – Τ.Κ. 22300.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις amanitara@parnonas.gr και dlagou@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτατο ποσό της προσφοράς για το σύνολο του είδους, ορίζεται το ποσό των 1.700,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο τγης Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|