Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου» στο πλαίσιο υλοποίηση του Υποέργου 4 «Τεχνικός Σύμβουλος» της πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5001524 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
 2. Την με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ).
 3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).
 4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τα άρθρα 2 και 121 του Ν.4674/2020.
 6. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, όπως αποτυπώνεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει.
 7. Την αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»
 8. Την υπ’ αριθ. 5/06-06-2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα σχετικά με την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, λοιπά προγράμματα).
 9. Την υπ’ αριθ. 29/27-12-2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα αναφορικά με την τροποποίηση της πρόσκλησης για τη δημιουργία καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, λοιπά προγράμματα).
 10. Την με αρ. πρωτ. 4/02-01-2019 1η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1443/29-09-2017 Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, λοιπά προγράμματα).
 11. Την υπ’ αριθ. 24/23-12-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα σχετικά με την έγκριση (7η-20/12/2019) της ένταξης εγγεγραμμένων μέχρι 19-12-2019 στον Κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, για την υλοποίηση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, με την οποία εγγράφεται στον εν λόγω Κατάλογο, και συγκεκριμένα στις Κατηγορίες Β2 Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών και Β3 Υπηρεσίες Συμβούλων, το φυσικό πρόσωπο Ευαγγελία Μπάρλα, Περιβαλλοντολόγος – παροχή επιστημονικών – τεχνικών συμβουλών.
 12. Την από 11-07-2016 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.
 13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 5739/05-05-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ένταξη της Πράξης «Κέντρο εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τη διαχείριση αποθέματος βιόσφαιρας Ανατολικής Πελοποννήσου», στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5001524,, που περιλαμβάνει το Υποέργο 4 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ».
 14. Την υπ’ αριθ. 2319/12-03-2020 (20REQ006463669) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας σχετικά με την έγκριση δαπάνης για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών.
 15. Τις Ανάγκες της Εταιρείας για τις παραπάνω υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου.

η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

προσκαλεί την κ. Ευαγγελία Μπάρλα, Περιβαλλοντολόγο – παροχή επιστημονικών – τεχνικών συμβουλών, η οποία έχει εγγραφεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 24/23-12-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και συγκεκριμένα στις Κατηγορίες Β2 Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών και Β3 Υπηρεσίες Συμβούλων, να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να του ανατεθεί με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω καταλόγου, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) (σχετ. 8), το έργο «Παροχή υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου», στο πλαίσιο υλοποίηση του Υποέργου 4 «Τεχνικός Σύμβουλος» της πράξη “ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”». Επιλέγεται το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, γιατί εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις τεχνογνωσίας και εμπειρίας που απαιτούνται για το εν λόγω έργο.

 1. Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο περιλαμβάνει την παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου», στο πλαίσιο υλοποίηση του Υποέργου 4 «Τεχνικός Σύμβουλος» της πράξη “ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”».

Στόχος των ενεργειών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποστήριξη του δικαιούχου για το συντονισμό των Αναδόχων των υποέργων καθώς και η υποστήριξη στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της υλοποίησης των Υποέργων.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενέργειες:

–   Υποστήριξη του δικαιούχων για το συντονισμό των Αναδόχων των υποέργων, μέσω της οργάνωσης συναντήσεων εργασίας και την εξεύρεση σχετικών τεχνικών λύσεων. Συγκεκριμένα, του Υποέργου 1 και του Υποέργου 2 σε ό,τι αφορά στις εργασίες τοποθέτησης του συστήματος ανύψωσης του Υποέργου 2 και του Υποέργου 3 σε ό,τι αφορά το πλαίσιο επικοινωνίας (ταυτότητα, περιεχόμενο, υλικά προβολής).

   Υποστήριξη του δικαιούχου στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της υλοποίησης των Υποέργων και ειδικότερα όσον αφορά:

 • Τη συμβατότητα μεταξύ των επιμέρους Υποέργων στο πλαίσιο των στόχων της πρότασης
 • Την ταχεία διάγνωση και τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων στην υλοποίηση του έργου και την εισήγηση των αναγκαίων διορθωτικών παρεμβάσεων
 • Τη διατύπωση εισηγήσεων- προτάσεων τεχνικών λύσεων, όπου απαιτηθεί
 • Τον ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων των Υποέργων 1, 2 και 3
 • Τη σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων για την πορεία του έργου και την αξιολόγηση της εφαρμογής του

Η Πράξη αφορά στην αναπαλαίωση του κτιρίου του παλαιού Γυμνασίου Λεωνιδίου και την επανάχρησή του ως κτιρίου πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διαχείριση του αποθέματος βιόσφαιρας της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η πράξη αποτελείτε από 5 υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:«Αναπαλαίωση κτιρίου παλαιού Γυμνασίου Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια εξοπλισμού εξυπηρέτησης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Παλαιό Γυμνάσιο Λεωνιδίου»

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Ενέργειες Ευαισθητοποίησης και Προβολή – προώθηση του Κέντρου»

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Τεχνικός Σύμβουλος»

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «1η Συμπληρωματική Σύμβαση» μετά την υπ’αριθ.πρωτ.7318/29-07-2019 Απόφαση Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2ος ΑΠΕ – 1η ΣΣ) και την από 18-10-2019 υπογραφείσα 1η Σ.Σ προϋπολογισμού 290.500,00€, το οποίο είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του 1ου Υποέργου (κύριο)».

 1. Παραδοτέο έργου – Παρακολούθηση – Παραλαβή του έργου

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τριμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων που θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο εντός δέκα ημερών από τη λήξη του τριμήνου αναφοράς.

Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής (Ε.Π.Π.) η οποία θα οριστεί στην απόφαση Ανάθεσης

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής.

 1. Διάρκεια του έργου

Η διάρκεια του έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως την ολοκλήρωση των υποέργων και όχι πέραν την 31-12-2023.

 1. Προϋπολογισμός – Τρόπος Πληρωμής

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (23.560,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5001524, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανά τρίμηνο και ισόποσα, μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή των τριμηνιαίων εκθέσεων όπως αναφέρονται παραπάνω στα παραδοτέα, από την Επιτροπή του Άρθρου 2 της παρούσας, για τις υπηρεσίες που παρήχθησαν κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Η ανωτέρω τμηματική αμοιβή δεν είναι απόλυτα δεσμευτική, ως προς το τρίμηνο, και θα μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις συνθήκες και τις χρηματορροές του έργου που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.

Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

 1. Λόγοι Αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

1) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

 

2) Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, ή και

Κατ’ εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

β) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, “με κατάλληλα μέσα” ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα του,

γ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν4412/2016,

δ) εάν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

4) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

 1. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφοράς
 2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και β) τις διατάξεις της αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, μέχρι την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020, και ώρα 16.00 μ.μ., με φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος.

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 16:00.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και μέσα στο φάκελό της θα πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:

Α. Δικαιολογητικά Ανάθεσης

 1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία του οικονομικού φορέα όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Παραρτ. ΙΙΙ της υπ΄ αριθ. πρωτ. 04/02-01-2019 1η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης), που υποβλήθηκε για την εγγραφή του στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα ή Επικαιροποιημενο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων
 2. Τα παρακάτω δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα:
 3. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.
 4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους σε ισχύ, το οποίο θα αναφέρεται σε υπογραφή σύμβασης ή για κάθε νόμιμη χρήση.
 • Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
 1. Υπεύθυνη δήλωση, χωρίς θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι ο οικονομικός φορέας:
  • δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
 • δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του ως οικονομικού φορέα,
 • δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
 • Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 • Δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
 1. Αποδεικτικά στοιχεία – δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του Αναδόχου όπως αυτή δηλώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 1.
 2. Αποδεικτικό του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών των οικονομικών χρήσεων 2016, 2017, 2018.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Β. Τεχνική Προσφορά

 • Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.
 • Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης.

 

Γ. Οικονομική Προσφορά

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της κατωτέρω τιμής αναφοράς των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (23.560,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο.

Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο Άρθρο 4 της παρούσας Πρόσκλησης.

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση.

 1. Ισχύς Προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί.

 1. Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την οικονομική προσφορά του υποψηφίου και εφόσον ανταποκρίνονται στα ως άνω αναφερόμενα θα εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου ανάθεσης του έργου (ΔΣ) και στη συνέχεια θα κληθεί ο Ανάδοχος να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

 1. Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης, σύμφωνα με το άρθρο 127 ν. 4412/2016, είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.parnonas.gr.

Ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

 

|