Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς οικιακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ έχει ανάγκη να προβεί σε παροχή υπηρεσιών μεταφοράς οικιακού εξοπλισμού από εγκαταστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας σε χώρο του παραρτήματος της, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων). Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο κλάδο της μεταφοράς – αποθήκευσης, να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Αναλυτικά, η υπηρεσία περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:

1. Μεταφορά οικιακού εξοπλισμού από αποθήκη που διατηρεί η Ύπατη Αρμοστεία στην πόλη της Αθήνας προς την υπόγεια αποθήκη που διατηρεί η Εταιρεία στο παράρτημα της στην πόλη της Τρίπολης.

2. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω:

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1 8227 ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΣΕΤ 450 SET
2 5786 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 1.5 x 2 m, HIGH THERMAL 200 ITEM
3 8066 ΧΑΛΙΑ 10 ITEM
4 8297 ΠΤΥΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ 60 ITEM
5 4469-1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΤΖΙΝΕΣ 10 ITEM
6 7990 ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ 50 ITEM
7 6933 ΣΕΤ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 40 SET
8 7067 ΣΤΡΩΜΑΤΑ 20 ITEM
9 8231 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 90 ITEM
10 6264-02 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ 10 ITEM

Ο παραπάνω εξοπλισμός θα είναι συσκευασμένος σε είκοσι (20) ευρωπαλέτες. • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει περονοφόρο ανυψωτικό όχημα και προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση των οικιακών συσκευών στην αποθήκη της εταιρείας μας.

Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το κόστος του προσωπικού που θα απασχοληθεί για τη μεταφορά και την τοποθέτηση του εξοπλισμού.

Η ολοκλήρωση της μεταφοράς του οικιακού εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός μιας (1) ημέρας από την έναρξη των εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 10/03/2020, ως εξής:

  • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
  • Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις amanitara@parnonas.gr και dlagou@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 750,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|