Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών για την ενημέρωση – εμψύχωση και συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων στο πλαίσιο υλοποίησης του Τ.Π. CLLD/LEADER – ΕΠΑλΘ 2014-2020, της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., προσκαλεί τον κ. Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πολιτικό Επιστήμονα-Δημόσια Διοίκηση-Σύμβουλο δημοσίων σχέσεων, ο οποίος έχει εγγραφεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/23-04-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και συγκεκριμένα στις Κατηγορίες Β2 Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών, Β3 Υπηρεσίες Συμβούλων και Β3.1 Σύμβουλοι, να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να του ανατεθεί με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω καταλόγου, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) (σχετ. 8), το έργο “Παροχή υπηρεσιών για την ενημέρωση – εμψύχωση και συμβουλευτική υποστήριξης των δικαιούχων στο πλαίσιο υλοποίησης του Τ.Π. CLLD/LEADER – ΕΠΑλΘ 2014-2020, της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ ”. Επιλέγεται το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, γιατί εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις τεχνογνωσίας και εμπειρίας που απαιτούνται για το εν λόγω έργο.

1. Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο περιλαμβάνει την παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου “Παροχή υπηρεσιών για την ενημέρωση – εμψύχωση και συμβουλευτική υποστήριξης των δικαιούχων στο πλαίσιο υλοποίησης του Τ.Π. CLLD/LEADER – ΕΠΑλΘ 2014-2020, της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ ”.

Στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και εμψύχωσης είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η πληροφόρηση των εμπλεκόμενων φορέων με την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου μέσα από ένα μονοετές σχέδιο, με αναφορά στους στόχους, στη στρατηγική, στις δυνατότητες, στις προοπτικές που προσφέρει το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της περιοχής της Ανατολικής Πελοποννήσου προκειμένου οι δικαιούχοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την άριστη αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος.

Η Ανατολική Πελοπόννησος ως περιοχή αποτελεί μέρος μιας γενικότερης αναδιάρθρωσης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συμμετέχοντας ενεργά στους τομείς του τουρισμού, της έρευνας, της μεταποίησης, της αγροδιατροφής. Η αλιεία και η ιχθυοκαλλιέργεια έχουν τοποθετηθεί στο επίκεντρο της παραπάνω προσπάθειας.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενέργειες:

1. Διοργάνωση και υλοποίηση έντεκα (11) ενημερωτικών συναντήσεων σε έντεκα αλιευτικές περιοχές στους Δήμους της περιοχής παρέμβασης CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ, για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου σχετικά με την υλοποίηση του Τ.Π CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Στις ενημερωτικές αυτές συναντήσεις ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Εύρεση του χώρου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
 • Κατάρτιση προγράμματος εκδήλωσης.
 • Διανομή Φυλλαδίου εκδήλωσης.
 • Σύνταξη Ανακοίνωσης.
 • Σύνταξη πρόσκλησης και αποστολή στους ενδιαφερόμενους.
 • Προετοιμασία του χώρου για την διεξαγωγή της εκδήλωσης.
 • Οργάνωση και υλοποίηση της εκδήλωσης (υποδοχή, καταγραφή των συμμετεχόντων, παρουσίαση των δράσεων του τοπικού προγράμματος Αλιείας, διανομή ενημερωτικού υλικού).

2. Διοργάνωση και υλοποίηση έντεκα (11) εργαστηρίων (workshops) σε ισάριθμους αλιευτικούς συλλόγους για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δικαιούχων του προγράμματος, φορέων αλλά και αλιέων στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου, σχετικά με την υλοποίηση του Τ.Π CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Στις ενημερωτικές αυτές συναντήσεις ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Εύρεση του χώρου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
 • Κατάρτιση προγράμματος εκδήλωσης.
 • Σύνταξη Ανακοίνωσης.
 • Σύνταξη πρόσκλησης και αποστολή στους ενδιαφερόμενους.
 • Προετοιμασία του χώρου για την διεξαγωγή της εκδήλωσης.
 • Οργάνωση της εκδήλωσης (υποδοχή, καταγραφή των συμμετεχόντων, παρουσίαση των δράσεων διανομή ενημερωτικού υλικού).
 • Σύνταξη εντύπου καταγραφής των αναγκών, αποριών και παρατηρήσεων των δικαιούχων προκειμένου να τους γίνει εξατομικευμένη ενημέρωση.
 • Συλλογή και καταγραφή των εντύπων που θα συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι προκειμένου να ακολουθήσει η εξατομικευμένη προσέγγιση και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αλιέων δικαιούχων του προγράμματος.

3. Αξιολόγηση θεμάτων που τέθηκαν στις παραπάνω συναντήσεις και εξατομικευμένη ενημέρωση με αναλυτική επιστολή και τηλεφωνική επικοινωνία και επιτόπου συνάντηση στην έδρα της ΟΤΔ προκειμένου να επιτευχθεί η ενημέρωση και η εμψύχωση των αλιέων. Η υπηρεσία αυτή θα είναι εξατομικευμένη στον δικαιούχο που θα δείξει ενδιαφέρον στις ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα έχουν προηγηθεί και έχει συμπληρώσει τις έντυπες φόρμες με τις απορίες και τις παρατηρήσεις του. Υπολογίζεται οι δικαιούχοι που θα λάβουν αυτές τις υπηρεσίες είναι τουλάχιστον 50. Στις ενημερωτικές αυτές συναντήσεις ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Εξατομικευμένη Συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων με βάση τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα λάβει από την ΟΤΔ την αναμορφωμένη πρόταση και το σχέδιο πρόσκλησης του προγράμματος Τ.Π CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020, αφίσα, ενημερωτικό φυλλάδιο, χάρτη των αλιευτικών περιοχών του τοπικού προγράμματος, στοιχεία απασχόλησης στην Αλιεία και κατάσταση των Αλιευτικών συλλόγων.
Μετά την ανάθεση των Υπηρεσιών θα υποβάλει πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων για έγκριση καθώς και ανά δίμηνο εκθέσεις των παρασχεθεισών Υπηρεσιών.

2. Παραδοτέο έργου – Παρακολούθηση – Παραλαβή του έργου

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι διμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων που θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο εντός δέκα ημερών από τη λήξη του διμήνου αναφοράς.

Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής (Ε.Ε.Π.) η οποία θα οριστεί στην απόφαση Ανάθεσης.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής.

3. Διάρκεια του έργου

Η διάρκεια του έργου είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

4. Προϋπολογισμός – Τρόπος Πληρωμής

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανά δίμηνο και ισόποσα, μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή των διμηνιαίων εκθέσεων όπως αναφέρονται παραπάνω στα παραδοτέα, από την Επιτροπή του Άρθρου 2 της παρούσας, για τις υπηρεσίες που παρήχθησαν κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Η ανωτέρω τμηματική αμοιβή δεν είναι απόλυτα δεσμευτική, ως προς το δίμηνο, και θα μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις συνθήκες και τις χρηματορροές του έργου που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.

Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5. Λόγοι Αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

2) Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, ή και
Κατ’ εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
β) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, “με κατάλληλα μέσα” ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα του,
γ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν4412/2016,
δ) εάν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
4) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

6. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφοράς

1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και β) τις διατάξεις της αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, μέχρι την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020, ώρες 9.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ., με φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος.

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 16:00.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και μέσα στο φάκελό της θα πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:

Α. Δικαιολογητικά Ανάθεσης
1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία του οικονομικού φορέα όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Παραρτ. ΙΙΙ της υπ΄ αριθ. πρωτ. 04/02-01-2019 1η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης), που υποβλήθηκε για την εγγραφή του στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα ή Επικαιροποιημενο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων
2. Τα παρακάτω δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα:
I. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.
II. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους σε ισχύ, το οποίο θα αναφέρεται σε υπογραφή σύμβασης ή για κάθε νόμιμη χρήση.
III. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
IV. Υπεύθυνη δήλωση, χωρίς θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι ο οικονομικός φορέας:

 • δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
 • δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του ως οικονομικού φορέα,
 • δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
 • Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 • Δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

V. Αποδεικτικά στοιχεία – δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του Αναδόχου όπως αυτή δηλώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 1.
VI. Αποδεικτικό του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών των οικονομικών χρήσεων 2016, 2017, 2018.
VII. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Β. Τεχνική Προσφορά

• Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.
• Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης.

Γ. Οικονομική Προσφορά

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της κατωτέρω τιμής αναφοράς των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο.

Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο Άρθρο 4 της παρούσας Πρόσκλησης.

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση.

7. Ισχύς Προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί.

8. Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την οικονομική προσφορά του υποψηφίου και εφόσον ανταποκρίνονται στα ως άνω αναφερόμενα θα εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου ανάθεσης του έργου (Επιτροπή Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Πάρνωνα) και στη συνέχεια θα κληθεί ο Ανάδοχος να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

9. Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης, σύμφωνα με το άρθρο 127 ν. 4412/2016, είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.parnonas.gr.

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|