Περιγραφή

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης με τίτλο: “Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της εφαρμογής ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας για τον αγροτουρισμό και τα αγροτικά προϊόντα”, έχει ενταχθεί στο Μέτρο 5.2 “ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ” του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 25% από εθνικούς πόρους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των 473.660,00 €.
Συντονιστής φορέας του Σχεδίου είναι ο Δήμος Θεραπνών.
Συντονιστής φυσικό πρόσωπο του Σχεδίου είναι ο κ. Σταύρος Νικολέτος, Γεωπόνος Δήμου Θεραπνών.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 01/06/2005 έως 31/12/2007.

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης έχει στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και υλοποιείται στους Θεραπνών, Γερονθρών, Νιάτων, Μολάων, Ζάρακα, Ασωπού, Μονεμβάσιας, Βοιών και στην Κοινότητα Καρυών.
Απευθύνεται άμεσα σε 54 ωφελούμενους άνεργους/ες και υποαπασχολούμενους/ες και έμμεσα στο σύνολο του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της περιοχής παρέμβασης του Σχεδίου (τοπικός πληθυσμός, επιχειρήσεις, φορείς).

Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις παρακάτω Δράσεις:
Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση/ Φορείς Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. & Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας
Δικτύωση/ Φορείς Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. & Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας
Συμβουλευτική/ Φορείς Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. & Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας
Κατάρτιση/ Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Θεραπνών
Απασχόληση/ Φορέας Υλοποίησης: ΟΑΕΔ

Αναλυτικά οι Δράσεις του Σχεδίου αφορούν:

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

-Διοργάνωση ημερίδων – συνεδρίων – ενημερωτικών συνεντήσεων
-Δημιοιυργία και διανομή ενημερωτικού υλικού
-Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και τα Μ.Μ.Ε.
-Συνεργασία με τοπικούς φορείς
-Συμμετοχή των φορέων σε εθνικά και διεθνή δίκτυα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

-Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
-Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
-Καλλιέργεια και ανάπτυξη υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων
-Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα
-Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας
-Υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας
-Παρακολούθηση των επωφελούμενων και κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

-Δημιουργία web site
-Διοργάνωση workshops
-Βάση δεδομένων των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Σχέδιο
-Σύσταση τοπικού δικτύου για την απασχόληση

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η κατάρτιση περιλαμβάνει την υλοποίηση τριών προγραμμάτων κατάρισης από το Δήμο Θεραπνών ως εξής:
-Στελέχη υποστήριξης και ενδυνάμωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων της υπαίθρου
-Παροχή υπηρεσιών στον Αγροτουρισμό
-Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η απασχόληση περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
-Επιδότηση της απασχόλησης (Νέες Θέσεις Εργασίας): Αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων και οργανισμών για την πρόσληψη ανέργων σε θέσεις απασχόλησης πέραν των υφιστάμενων στην εν λόγω επιχείρηση – οργανισμό.
-Επιδότηση της αυτοαπασχόλησης (Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες): Σκοπός είναι η ενθάρρυνση, μέσω της επιδότησης, των ανέργων που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
-Επιδότηση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE): Σκοπός είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και δεξιοτήτων που δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για ένταξη στην αγορά εργασίας.

Επιχειρήσεις που μπορούν να απασχολήσουν τους ωφελούμενους είναι: οι μονάδες τυποποίησης, οι αγροτικές, αγροτουριστικές, οικοτουριστικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.
Η δημιουργία Επιχειρήσεων περιλαμβάνει: γραφεία οικοτουρισμού, επιχειρήσεις καταλυμάτων, επιχειρήσεις εστίασης, επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών στον αγροτουριστικό -οικοτουριστικό τομέα, κ.λ.π.

Οι ωφελούμενοι στην Απασχόληση ανέρχονται σε 49 άτομα.

|