Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το ισχύον καταστατικό της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με αρ. ΓΕΜΗ 2911731400.
  2. Τον Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία.
  3. Την με αριθμό GRC01/2020/0000000222/03-01-2020 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, για την υλοποίηση του έργου «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων).
  4. Τις ανάγκες στελέχωσης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα βάσει του Έργου με τίτλο «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)».
  5. Την αρ. 01/03-01-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με την έγκριση δημοσίευσης ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)».

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για τη στελέχωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, που εδρεύει στο Λεωνίδιο του Νομού Αρκαδίας με αντικείμενο την υποστήριξη της Εταιρείας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), που θα υλοποιηθεί στην Τρίπολη το έτος 2020, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της και έως έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση κοινής έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. Το έργο υλοποιείται στην πόλη της Τρίπολης.

Το Πρόγραμμα «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)» υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης.

Στο πλαίσιο των παραπάνω θα απασχοληθεί ένα άτομο ως ακολούθως (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης: 101

Τόπος εκτέλεσης: Τρίπολη

Ειδικότητα: Διερμηνέας Αραβικών

Διάρκεια σύμβασης: έως έξι (6) μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης: 101

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα στην Μετάφραση και Διερμηνεία ή στη Μετάφραση ή στη Διερμηνεία ή με ειδίκευση Μετάφρασης ή με ειδίκευση Διερμηνείας στην Αραβική γλώσσα ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής

ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής

ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία ενός (1) έτους στη μετάφραση και διερμηνεία της αραβικής γλώσσας.

ή οποιοδήποτε πτυχίο Αραβικού Πανεπιστημίου

ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αραβικών (επιπέδου Β2 κατ’ ελάχιστο).

Στην περίπτωση κατά την οποία η θέση δεν καλυφθεί από τους υποψήφιους που πληρούν τα παραπάνω τυπικά προσόντα, θα επιλεγούν υποψήφιοι με μητρική γλώσσα την αραβική. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η αξιολόγηση της καλής γνώσης των δύο γλωσσών θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή αξιολόγησης, εκτός των περιπτώσεων πιστοποιημένων διερμηνέων.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Καλή γνώση κουρδικών γλωσσών (Σορανί και Κιρμαντζί).
2. Γενική επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας.
3. Ειδική επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη προσφύγων, μεταναστών ή Πάλιννοστούντων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
4. Εθελοντική εργασία σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
6. Γνώση χειρισμού Η/Υ.
7. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το υλικό της Ανακοίνωσης με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.parnonas.gr), απ’ όπου θα μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον χώρο ανακοινώσεων του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στην Τρίπολη Αρκαδίας επί της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου 2Α, καθώς και στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Λεωνίδιο.

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Ανακοίνωσης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι:

  • Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας: Αγγελική Μανιταρά, Άννα Κορδονούρη, τηλ. 27570-22807, 27570-22808.
  • Στην Τρίπολη: Μιχάλης Πουλάκης, τηλ. 271-2711181.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ή στο Παράρτημα της Εταιρείας στην Τρίπολη (Δ/νση: Αλεξάνδρου Σούτσου 2Α,Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας ) μέχρι την Παρασκευή 24/01/2020 και ώρα 14:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)” και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

 

Λεωνίδιο, 10/01/2020

Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Μαρίνης Μπερέτσος

Γενικός Διευθυντής

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|