Στόχοι

-Αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης

-Ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας

-Παροχή κινήτρων για επιχειρηματική δραστηριότητα

-Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικής κατάρτισης

-Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

|