Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του παραρτήματος στη Τρίπολη της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο πλαίσιο συνέχισης του Έργου με νέο τίτλο ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων).

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ έχει ανάγκη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του παραρτήματος της στην Τρίπολη, στο πλαίσιο συνέχισης του Έργου με νέο τίτλο ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης, με χρηματοδότηση μέσω της Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME), καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για  τη παραπάνω υπηρεσία.

Αναλυτικά, το αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων
 • Ξεσκόνισμα των γραφείων και όλων των επίπλων
 • Καθάρισμα των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών
 • Άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων
 • Καθάρισμα του χώρου της κουζίνας
 • Καθάρισμα της τουαλέτας
 • Καθάρισμα του χώρου της αποθήκης
 • Καθαρισμός του προαύλιου-εξωτερικού χώρου
 • Το γραφείο είναι ισόγειο επιφάνειας 111,39 τ.μ. με τζαμαρία επιφάνειας 38 m2 και της αποθήκης επιφάνειας 109,63 τ.μ.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται πέντε (5) φορές την εβδομάδα. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα, βάσει του άρθρου 68 του ν.3863/2010:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
 • Αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν
 • Ημέρες και ώρες εργασίας
 • Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού (ΜΗΝΙΑΙΟ) που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες μικτές αποδοχές των εργαζομένων

Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά καθαριότητας που θα χρησιμοποιεί το συνεργείο καθαρισμού, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές (δώρα, επιδόματα, άδειες).

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Τρίτη 31/12/2019 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις amanitara@parnonas.gr και dlagou@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για την προσφορά της παραπάνω υπηρεσίας

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για την παραπάνω υπηρεσία, ορίζεται το ποσό των 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|