Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων

Η Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) είναι το όργανο που σχεδιάζει και υλοποιεί το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης.

Η Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) για την υλοποίηση του Σχεδίου “Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της εφαρμογής ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας για τον αγροτουρισμό και τα αγροτικά προϊόντα” αποτελείται από τους:

-Δήμο Θεραπνών

-Δήμο Γερονθρών

-Δήμο Νιάτων

-Δήμο Ζάρακα

-Δήμο Μονεμβάσιας

-Δήμο Μολάων

-Δήμο Ασωπού

-Δήμο Βοιών

-Κοινότητα Καρυών

-Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας

-Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.

-“Πελοπόννησος”-Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

-Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Πελοποννήσου

-Ο.Α.Ε.Δ.

|