Υπογράφηκε η Σύμβαση κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού», προϋπολογισμού 662.796,52€ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού» ενταγμένης στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με χρηματοδότηση μέσω επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρωμή από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών

Υπογράφηκε σήμερα 18-11-2019 στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, η Σύμβαση κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού», προϋπολογισμού 662.796,52 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού» ενταγμένης στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με χρηματοδότηση μέσω επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρωμή από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταξύ του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας κ. Χαράλαμπου Λυσίκατου, (Κύριος του Εργου) του Γενικού Διευθυντή της Αναπτυξιακής Πάρνωνα κ. Μαρίνη Μπερέτσου (Φορέας Υλοποίησης) και του εκπροσώπου της αναδόχου Εταιρίας κ. Κωνσταντίνου Παπανδρέου.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην βελτίωση και αναβάθμιση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της κωμόπολης του Τυρού, το οποίο εξυπηρετεί και µία σειρά από ορεινούς οικισμούς (Άνω Τυρός, Σαπουνακαίϊκα) και την υδροδότηση της περιοχής του Αγ. Χριστοφόρου.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Αντικατάσταση τμήματος του κύριου αγωγού διανομής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Τυρού.
  • Αντικατάσταση του συνόλου του αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου από την γεώτρηση Τσέρφος.
  • Κατασκευή όλων των έργων υποδομής για την έδραση και σύνδεση της νέας δεξαμενής Τηγάνι.
  • Κατασκευή του αγωγού σύνδεσης των δύο δεξαμενών (προτεινόμενης και υφιστάμενης) στη θέση Τηγάνι.
  • Κατασκευή του νέου εξωτερικού υδραγωγείου από την γεώτρηση Ζενές έως τη νέα προτεινόμενη ∆εξαµενή Ζαρίτσι.
  • Κατασκευή δεύτερου κλάδου του νέου εξωτερικού υδραγωγείου από την γεώτρηση Ζενές έως την υφιστάμενη δεξαμενή Τηγάνι.
  • Κατασκευή όλων των έργων υποδομής για την έδραση και σύνδεση της προτεινόμενης δεξαμενής Ζαρίτσι.

Κατασκευή του αγωγού σύνδεσης της νέας δεξαμενής Ζαρίτσι µε το υφιστάμενο δίκτυο.

Λεωνίδιο, 18-11-2019

Ο Πρόεδρος της εταιρείας

Χαράλαμπος Λυσίκατος

 

|