Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, ύστερα από το υπ’ αριθ. 08/23-04-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ.

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Υποστήριξη Έργων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020» και ειδικότερα από την υπογραφή της σύμβασης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ήτοι 31-12-2023.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε:

  • Τέσσερα (4) άτομα με ειδικότητα Αρχιτέκτονα μηχανικού.
  • Πέντε (5) άτομα με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.
  • Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.
  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Χημικού Μηχανικού Π.Ε.
  • Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Γεωλόγου
  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την Παρασκευή 24/05/2019 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου τίτλο «Υποστήριξη Έργων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνες για τη διανομή της Προκήρυξης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Άννα Κορδονούρη και η κα Άννα Κοδέλλα στα τηλέφωνα 2757022807- 2757022808.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ: www.parnonas.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

 

Λεωνίδιο, 09/05/2019

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ

O Γενικός Διευθυντής

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης (σε .pdf μορφή), πατήστε εδώ

|