Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, ύστερα από το υπ’ αριθ. 29/27-12-2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. 

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου  «Συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ για το έτος 2019» και ειδικότερα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/08/2019.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε :

  1. Δυο (2) άτομα με την ειδικότητα Π.Ε. Γεωπόνου
  2. Δυο (2) άτομα με την ειδικότητα Τ.Ε. Τεχνολόγου Γεωπόνου
  3. Ένα (1) άτομο με την ειδικότητα Τ.Ε. Λογιστή
  4. Ένα (1) άτομο με την ειδικότητα Τ.Ε. Πληροφορικής

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο και στις κινητές θέσεις υποβολής δηλώσεων στο Άστρος και την Τρίπολη, καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την Δευτέρα 21/01/2019 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το έργο με τίτλο : «Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕAΕ) για το έτος 2019» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνες για τη διανομή της Προκήρυξης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Άννα Κορδονούρη και ο κος Δημήτριος Κολινιώτης στα τηλέφωνα 2757022807- 2757022808.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ: www.parnonas.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

Λεωνίδιο, 08/01/2019

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ

O Γενικός Διευθυντής

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης (σε .pdf μορφή), πατήστε εδώ

|