Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για τη μεταφορά ωφελούμενων του Προγράμματος «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στα χωριά Χρυσοβίτσι και Λιμποβίσι Αρκαδίας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, πρόκειται να προβεί στη μετακίνηση 50 ωφελούμενων του Προγράμματος «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων. Η μετακίνηση περιλαμβάνει τις επισκέψεις στο Μουσείο Δασικής Ιστορίας Μαινάλου στο χωριό Χρυσοβίτσι και στο σπίτι του Κολοκοτρώνη στο χωριό Λιμποβίσι (συνολική απόσταση 30χλμ.) στις 23-07-2019, ημέρα Τρίτη και την επιστροφή αυτών. Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες γενικού τουρισμού μεταφοράς, να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Αναλυτικά, η υπηρεσία περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Ένα (1) λεωφορείο πενήντα (50) θέσεων
  • Αναχώρηση από τα γραφεία του παραρτήματος της Εταιρείας στις 23-07-2019 και ώρα 09:00 π.μ. για Χρυσοβίτσι (ξενάγηση στο Μουσείο Δασικής Ιστορίας διάρκειας 1 ώρας). Απόσταση 22 χλμ.
  • Αναχώρηση από το Χρυσοβίτσι για Λιμποβίσι (επίσκεψη στο σπίτι του Κολοκοτρώνη και πικνίκ στον περιβάλλοντα χώρο. Διάρκεια 1,5 ώρα).Απόσταση 8 χλμ.
  • Αναμονή του οδηγού
  • Επιστροφή στην Τρίπολη έως τις 16:00μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 12/07/2019, ως εξής:

  • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
  • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση amanitara@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:
Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι καλύπτει τις προδιαγραφές, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την πρόσκληση σε .pdf μορφή, πατήστε εδώ

|