Δράσεις Αλληλοεπικάλυψης

Αναλυτικά, στο τοπικό πρόγραμμα LEADER+ της ΟΤΔ Πάρνωνα ΑΕ «Οικοανάπτυξη Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου»  και ανά δράση ισχύουν τα ακόλουθα:
1.2.1.1 «Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών διανυκτέρευσης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας  της περιοχής»
1.2.1.2 «Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής»
Δημιουργία νέων υποδομών διανυκτέρευσης και εστίασης μπορεί να γίνει μόνο στην καθαρή περιοχή Leader+.
Βελτίωση, εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης ή εστίασης σε συνδυασμό κατά περίπτωση με επέκταση αυτών μπορούν να υλοποιηθούν και από της ΚΠ LEADER+ σε επικαλυπτόμενες περιοχές, με την προϋπόθεση όμως ότι:
α) αφενός μεν θα υποχρεούνται να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στα πλαίσια λειτουργίας τους όπως κοινή διαχείριση ομοειδών ή/και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων / προϊόντων, απόκτηση κοινού σήματος, κοινή προώθηση, marketing, με την τήρηση όμως ειδικών προδιαγραφών οι οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά από την Ομάδα Τοπικής Δράσης κατά την προκήρυξη των σχετικών δράσεων στα πλαίσια σύνταξης Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας
β) αφετέρου δε, θα πρέπει να εντάσσονται σε δίκτυο ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων, για το οποίο θα υπάρχει τουλάχιστον πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των μελών του χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά η ύπαρξη φορέα με προδιαγεγραμμένη νομική μορφή κατά την υποβολή επενδυτικής δραστηριότητας του κάθε ενδιαφερόμενου  επενδυτή

1.2.1.3. «Ανάπτυξη αγροτουρισμού (επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης)»
Δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων υλοποιείται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο των Ο.Π.Α.Α.Χ.

1.2.1.5. «Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού»
Δημιουργία και βελτίωση των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού  υλοποιείται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

1.2.2.1. «Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης κλπ)»
1.2.2.3. «Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής»
1.2.2.4. «Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής  παραγωγής»
1.2.2.6. «Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση»
Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών επενδύσεων, επιχειρήσεων επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής, καθώς και επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση υλοποιείται μόνο στις καθαρές περιοχές της Κ.Π.  LEADER +.
Ωστόσο, μπορούν να υλοποιηθούν επενδύσεις και σε επικαλυπτόμενες περιοχές με την προϋπόθεση ότι η επενδυτική δραστηριότητα που θα υλοποιηθεί από φορείς με μορφή δικτύων προϋποθέτει την ύπαρξη κοινών ενεργειών ή και υπηρεσιών των μελών των φορέων και περιγράφονται αναλυτικά σε κοινά αποδεκτό έγγραφο συνεργασίας κατά την υποβολή επενδυτικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων.

1.2.2.7 «Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων»
Επενδύσεις αξιοποίησης παραδοσιακών τεχνικών και χώρων υλοποιούνται μόνο στην καθαρή περιοχή LEADER+

1.2.2.11. «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής εξυπηρέτησης»
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής εξυπηρέτησης εφόσον δεν προβλέπονται από τα  Ο.Π.Α.Α.Χ. υλοποιούνται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.

1.2.3.1. «Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO και HACCP)»
1.2.3.5. «Ανάπτυξη, πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών σημάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικών προϊόντων κλπ.)»
Δράσεις εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης και ελέγχου ποιοτικών σημάτων υλοποιούνται μόνο στην καθαρή περιοχή LEADER+.

1.2.3.2 «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
1.2.3.4. «Ανάπτυξη συστημάτων τηλεεργασίας, τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού εμπορίου»
Δράσεις δικτύωσης και ανάπτυξης συστημάτων τηλεργασίας, τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να υλοποιηθούν στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

1.3.1. «Αναβάθμιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού – κατάρτιση»
Δράσεις για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού (κατάρτιση) μπορούν να υλοποιηθούν στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης εφόσον δεν  προβλέπονται να υλοποιηθούν αντίστοιχες δράσεις στα πλαίσια των ΟΠΑΑΧ.

1.3.3. «Ενέργειες προώθησης – προβολής»
Οι ενέργειες προώθησης – προβολής υλοποιούνται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης, δεδομένου ότι οι σχετικές ενέργειες δεν προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Ο.Π.Α.Α.Χ.

1.4.1. «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος»
Δράσεις αξιοποίησης περιοχών γεωλογικού ενδιαφέροντος και έργα σήμανσης και ανάδειξης περιοχών Natura υλοποιούνται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης με την προϋπόθεση ότι δεν προτίθενται οι τελικοί δικαιούχοι να τα υλοποιήσουν στα πλαίσια εφαρμογής των Ο.Π.Α.Α.Χ.

1.4.2. «Δράσεις για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου»
Δράσεις αξιοποίησης και προστασίας περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών Natura 2000, οικιστής αναβάθμισης περιοχών με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και ανάδειξης μνημείων και κτιρίων αγροτικής κληρονομιάς υλοποιούνται μόνο στην καθαρή περιοχή LEADER+.

1.4.3. «Δράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς»
Δράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς μπορούν να υλοποιηθούν στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης δεδομένου ότι δεν προβλέπεται να υλοποιηθούν αντίστοιχες  δράσεις στο πλαίσιο των Ο.Π.Α.Α.Χ.
Σημειώνεται ότι στην καθαρή περιοχή Leader+ συμπεριλαμβάνεται και ο οικισμός Λεωνιδίου του Δήμου Λεωνιδίου.

|