Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης-μυοκτονίας σε 50 κατοικίες, στο πλαίσιο του Έργου “Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli”(«Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες απολύμανσης-μυοκτονίας σε 50 κατοικίες όπου διαμένουν επωφελούμενοι του παραπάνω Προγράμματος στη πόλη της Τρίπολης, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών απολύμανσης – μυοκτονίας να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία. Οι εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης στις κατοικίες σκοπεύουν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση παντός είδους ανεπιθύμητων εντόμων υγειονομικής σημασίας η παρουσία των οποίων ενδέχεται να δημιουργήσει εστίες μόλυνσης στις κατοικίες για τους ωφελούμενους και να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους γενικότερα.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • Οι δραστικές ουσίες θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την Ελληνική αγορά, να κυκλοφορούν σε χώρες της Ε.Ε, πρέπει δε να συνοδεύονται από τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα,
 • Θα πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια δράσης αλλά κυρίως μικρή οξεία τοξικότητα,
 • Θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία των πυρεθρινοειδών ή των καρβαμιδικών,
 • Κατά την απεντόμωση στα κτίρια θα χρησιμοποιηθεί 1 lt διαλύματος/30 m2 και θα επιλεχθούν τα σημεία ψεκασμού (γωνίες, σοβατεπί, σημεία με υγρασία, εσωτερική και εξωτερική περίμετρος των διαμερισμάτων αίθουσες, κλιμακοστάσια τουαλέτες κ.λπ.),
 • Οι ψεκασμοί θα διαρκέσουν ως το τέλος του έτους και θα είναι κατ’ ελάχιστον δύο (2),
 • Επειδή η εκτέλεση της παρούσας εργασίας απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό με αντίστοιχη εμπειρία και τεχνογνωσία ως προς την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος αλλά και ως προς τη διαχείριση των εργασιών και των χημικών σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, προσφορά για την εκτέλεση εργασίας μπορούν να υποβάλλουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

1. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο,
2. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπο ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων εφαρμογών,
3. Δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα για την άρτια εκτέλεση των ζητουμένων υπηρεσιών ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι πιστοποιητικά ISO (Αντίγραφο Πιστοποιητικό διαχειριστικού συστήματος ποιότητας ISO 9001:2015,
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (επί ποινή αποκλεισμού) του υποψηφίου αναδόχου με την οποία δηλώνει ότι:

 • Πληροί τους όρους, τις απαιτήσεις της μελέτης και τους αποδέχεται,
 • Διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την υλοποίηση της εργασίας,
 • Έλαβε γνώση όλων των τοπικών συνθηκών της περιοχής που θα εκτελεστεί η εργασία,
 • Τα χημικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της εργασίας και τα πιστοποιητικά με τα οποία θα εγκριθεί,
 • Τα πιστοποιητικά των εφαρμογών μυοκτονίας και απεντόμωσης που θα πραγματοποιεί ο ανάδοχος θα εκδίδονται για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά και θα παραδίδονται στη Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας,

Οι υπηρεσίες μυοκτονίας και απεντόμωσης σε κάθε διαμέρισμα θα πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του προσωπικού της Αναπτυξιακής Πάρνωνα το οποίο και θα πιστοποιεί τις εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Πέμπτη 18/04/2019 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Δ/νση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση amanitara@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:
Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης σε pdf  μορφή, πατήστε εδώ

|