Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης οικιακού εξοπλισμού σε διαμερίσμα/οικία στην πόλη της Τρίπολης από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκειμένου να προβεί στην αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση οικιακού εξοπλισμού σε διαμέρισμα/οικία στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε τομείς εμπορικής – κατασκευαστικής εταιρείας, να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Αναλυτικά, η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις:

Α΄ Φάση: Αποσυναρμολόγηση οικιακού εξοπλισμού. Η υπηρεσία αυτή αφορά διαμέρισμα/οικία στην οποία το Μισθωτήριο Συμβόλαιο δεν θα ανανεωθεί πέραν της 30/04/2019.
Για την υπηρεσία αυτή θα πρέπει να λάβετε υπόψιν τα παρακάτω:

  • Το κόστος του προσωπικού που θα απασχολήσετε για την αποσυναρμολόγηση του οικιακού εξοπλισμού εντός των διαμερισμάτων. Κάθε διαμέρισμα έχει εξοπλιστεί με 1 ψυγείο, 1 τραπέζι, 1 πλυντήριο, 1 κουζίνα, 8 καρέκλες, 6-8 κρεβάτια, 6-8 στρώματα και μικροσυσκευές που υπάρχουν σε διαμέρισμα 60-90 τ.μ.

Β΄ Φάση: Συναρμολόγηση οικιακού εξοπλισμού. Η υπηρεσία αυτή αφορά νέο διαμέρισμα/ οικία στην οποία θα μετακομίσει η οικογένεια επωφελούμενων που θα φύγει από το διαμέρισμα του οποίου το Μισθωτήριο Συμβόλαιο δεν θα ανανεωθεί πέραν της 30/04/2019.
Για την υπηρεσία αυτή θα πρέπει να λάβετε υπόψιν τα παρακάτω:

  • Το κόστος του προσωπικού που θα απασχολήσετε για τη συναρμολόγηση του οικιακού εξοπλισμού εντός των διαμερισμάτων. Κάθε νέο διαμέρισμα θα εξοπλιστεί με 1 ψυγείο, 1 τραπέζι, 1 πλυντήριο,1 κουζίνα, 8 καρέκλες, 6-8 κρεβάτια, 6-8 στρώματα και μικροσυσκευές που υπάρχουν σε διαμέρισμα 60-90 τ.μ.
  • Το κόστος των υλικών(καλώδια, λάστιχα κ.τ.λ.) που θα χρειαστούν προκειμένου ο οικιακός εξοπλισμός να μπορεί να λειτουργήσει άμεσα με την εγκατάσταση.
  • Η ολοκλήρωση της αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης του εξοπλισμού από τα παλιά στα νέα διαμερίσματα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 1 ημέρας και για τα 2 διαμερίσματα.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 09/04/2019, ως εξής:

  • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
  • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση amanitara@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Διαδικασία Προμήθειας:
Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 120,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|