Άξονες, Μέτρα, Δράσεις

Άξονας 1: Ολοκληρωμένες πιλογικού χαρακτήρα στρατηγικές Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέτρο 1.1: Τεχνική Στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης
Κατηγορία 1.1.1: Στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης
Κατηγορία 1.1.2: Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τοπικού πληθυσμού
Κατηγορία 1.1.3: Αξιολόγηση προγράμματος και επενδυτικών σχεδίων
Κατηγορία 1.1.4: Εξοπλισμός και μηχανοργάνωση

Μέτρο 1.2: Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηματικότητα
Κατηγορία 1.2.1: Παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένης προσέγγισης
Δράση 1.2.1.1: Δημιουργία και βελτίωση υποδομών διανυκτέρευσης
Δράση 1.2.1.2: Δημιουργία και βελτίωση υποδομών εστίασης
Δράση 1.2.1.3: Ανάπτυξη αγροτουρισμού (επισκέψιμα αγροκτήματα)
Δράση 1.2.1.5: Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού
Κατηγορία 1.2.2: Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τομέων της οικονομίας
Δράση 1.2.2.1: Βιοτεχνικές μονάδες
Δράση 1.2.2.3: Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής
Δράση 1.2.2.4: Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής
Δράση 1.2.2.6: Παραγωγή ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση
Δράση 1.2.2.7: Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων
Δράση 1.2.2.11: Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής εξυπηρέτησης
Κατηγορία 1.2.3: Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή δράση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών
Δράση 1.2.3.1: Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
Δράση 1.2.3.2: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
Δράση 1.2.3.4: Ανάπτυξη συστήματος τηλεργασίας, τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού εμπορίου
Δράση 1.2.3.5: Ανάπτυξη, πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών σημάτων

Μέτρο 1.3: Υποστηρικτικές Ενέργειες
Κατηγορία 1.3.1:
Αναβάθμιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού – κατάρτιση
Κατηγορία 1.3.2: Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης
Κατηγορία 1.3.3: Ενέργειες προώθησης – προβολής

Μέτρο 1.4: Προστασία – Ανάδειξη και Αξιοποίηση Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Κατηγορία 1.4.1: Προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος
Κατηγορία 1.4.2: Αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου
Κατηγορία 1.4.3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κλρονομιάς

Άξονας 2: Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών
Μέτρο 2.1: Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: Διατοπική – διαπεριφερειακή συνεργασία
Μέτρο 2.2: Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών: διακρατική συνεργασία

|