Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για αλουμινοκατακευαστικές εργασίες στο παράρτημα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στην Τρίπολη, στο πλαίσιο του Έργου «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και των λοιπών προγραμμάτων που υλοποιεί

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκειμένου να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις του παραρτήματος της στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli”(«Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) καθώς και των λοιπών προγραμμάτων που υλοποιεί, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για τεχνικές εργασίες που αφορούν τη δημιουργία παραθύρου πάνω στην ίδια υπάρχουσα τζαμαρία για τη σωστή ποιότητα αέρα μέσα στον χώρο εργασίας.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

Τύπος: Επάλληλο Δίφυλλο με σίτα
Τεμάχια: ένα (1)
Χρώμα: Λευκό
Πλάτος: 1,855m
Ύψος: 1,499m
Συνολικά m2: 2,78
Υλικό: Σίτα Πανί και Κρύσταλλο (4 χιλ. εξωτερικά-4 χιλ. εσωτερικά-10 χιλ διάκενο)
Εγκατάσταση τύπου κλειδαριάς για ασφάλεια

Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας, (υπόψη Δημήτρη Κολινιώτη, Τηλ.: 27570-22807 Fax: 27570-23230, e-mail: dkoliniotis@parnonas.gr) είτε να την στείλετε ταχυδρομικώς ή να την παραδώσετε ιδιοχείρως στην διεύθυνση Αλ Σούτσου 2Α Τρίπολη Τ.Κ . 22100 έως την Παρασκευή 15/03/2019 και ώρα 16:00.

Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Διαδικασία Προμήθειας:
Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 550,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ Δημήτρη Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|