Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πέλλετ, σε μισθωμένο διαμέρισμα, στο πλαίσιο συνέχισης του Έργου με νέο τίτλο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli”(«Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), ζητά την οικονομική προσφορά επιχειρήσεων που  δραστηριοποιούνται στην προμήθεια πέλλετ, σε μισθωμένο διαμέρισμα από την Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  στην Τρίπολη».

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια:

  • 30 σακιά pellet ENplusA1 κλάσης των 15kg

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές (Ελάχιστες προδιαγραφές υλικού)

Ελάχιστες προδιαγραφές ύλης:

  • Υλικό: Υπολείμματα ξυλείας ή αγροτικών καλλιεργειών
  • Διάμετρος: 6 – 8mm
  • Μήκος: 10 – 50mm
  • Θερμογόνος δύναμη: 17 GJ/tn (ανά kg 4,7 kWh/kg, ανά m3077 kWh/m3)
  • Υγρασία: 5 – 10%
  • Στάχτη: 0,5 – 1%
  • Φαινόμενη πυκνότητα: 650 kg/m3
  • Προέλευση: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία

Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας, (υπόψη Δημήτρη Κολινιώτη , Τηλ.: 27570-22807 Fax: 27570-23230, e-mail: dkoliniotis@parnonas.gr)  είτε να την στείλετε ταχυδρομικώς  ή  να την παραδώσετε ιδιοχείρως στην διεύθυνση Αλ Σούτσου 2Α  Τρίπολη Τ.Κ . 22100 έως την Πέμπτη 31/01/2019 και ώρα 16:00.

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφεται παραπάνω.

 Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 180,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ Δημήτρη Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

|