1η Τροποποίηση Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Με την παρούσα ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας, να καταθέσει αίτηση, για εγγραφή στον Κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, λοιπά προγράμματα), από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στην υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/17 Υπουργική Απόφαση.

Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία του άρθρου 12 της 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017), προς κάλυψη των αναγκών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και μέχρι 31/12/2023, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρεχόντων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν. Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους.

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – Τμήμα Προμηθειών, Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22 300, Λεωνίδιο, φάκελο που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω επισυναπτόμενα στοιχεία, καθώς και ότι άλλο περιλαμβάνει το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης για ένταξη στο Μητρώο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Κατηγορίες Ενεργειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Αίτηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ-Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-Αίτηση Επικαιροποίησης

 

|