Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης 50 κατοικιών/διαμερισμάτων

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ για τις ανάγκες του Έργου («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά, προκειμένου να ασφαλίσει 50 κατοικίες/ διαμερίσματα με μέσο όρο εμβαδού 80 τ.μ. και έτος κατασκευής μετά το 1960 που προορίζονται για τη στέγαση σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ως εξής:

 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλιστικής κάλυψης:

Οι προσφορές για την ασφάλιση των κατοικιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής καλύψεις:

Α) Απώλεια σπιτιού:

 • Πυρκαγιά
 • Πτώση κεραυνού
 • Έκρηξη (φυσική – χημική)
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Αστική ευθύνη πυρκαγιάς
 • Έξοδα κατεδάφισης, εκκαθάρισης, απομάκρυνσης ερειπίων
 • Ζημιές από καπνό

Β) Αστική Ευθύνη των ενοικιαστών .

 • Σωματικές Βλάβες 50.000 ευρώ
 • Ομαδικό 50.000 ευρώ
 • Υλικές Ζημιές 50.000 ευρώ
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατ’ έτος 200.000 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν:

 • Τεχνική προσφορά ή φυλλάδια και
 • Οικονομική προσφορά,

έως την Παρασκευή  18-01-19 , ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη δ/νση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dkoliniotis@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

 

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλιστικής κάλυψης.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Τελικό μεικτό ασφάλιστρο έως 3.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  για τη χρονική διάρκεια από την 01/02 έως 31/12/2019.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ Κολινιώτη Δημήτρη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8, 2712711181 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε τον πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

|