Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων του παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. στην Τρίπολη

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ έχει ανάγκη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων του παραρτήματος στην Τρίπολη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων)και λοιπών προγραμμάτων που υλοποιεί,καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων για την κάλυψη των αναγκών του υποκαταστήματός της στην Τρίπολη (Αλεξάνδρου Σούτσου, 2Α, Τρίπολη).

 • Αναλυτικά, το αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 • Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων
 • Ξεσκόνισμα των γραφείων και όλων των επίπλων
 • Καθάρισμα των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών
 • Άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων
 • Καθάρισμα του χώρου της κουζίνας
 • Καθάρισμα της τουαλέτας
 • Καθάρισμα του χώρου της αποθήκης
 • Καθαρισμός του προαύλιου-εξωτερικού χώρο
 • Το γραφείο είναι ισόγειο επιφάνειας 111,39 τ.μ. με τζαμαρία επιφάνειας 38 m2 και της αποθήκης επιφάνειας 109,63 τ.μ.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται πέντε (5) φορές την εβδομάδα. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα, βάσει του άρθρου 68 του ν.3863/2010:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν:
Ημέρες και ώρες εργασίας
Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού (ΜΗΝΙΑΙΟ) που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες μικτές αποδοχές των εργαζομένων:

Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά καθαριότητας που θα χρησιμοποιεί το συνεργείο καθαρισμού, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές (δώρα, επιδόματα, άδειες). Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 11/01/2019 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00-16:00 ή στο γραφείο στην Τρίπολη Αλ. Σούτσου 2Α καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Λεωνίδιο Αρκαδίας – Τ.Κ. 22300.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις info@parnonas.gr ή dkoliniotis@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:
Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για την προσφορά της παραπάνω υπηρεσίας

Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Ανώτερο ποσό της προσφοράς για το σύνολο του εξοπλισμού, ορίζεται το ποσό των 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ. Δημήτριο Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

 

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

|