Φορέας Διαχείρισης

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού συστάθηκε με το Ν. 3044/ΦΕΚ/Α/197/27.8.2002 (σύμφωνα με τους Ν. 1650/1986 για “την προστασία του περιβάλλοντος” και 2742/ΦΕΚ207/Α/07.10.1999 “Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”), ενώ συγκροτήθηκε με την Υ.Α. 126446/2474/ΦΕΚ894/3.7.2003, η οποία τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 1553118/ΦΕΚ334/Β/11.02.2004.

Με την Υ.Α. 51922/04/ΦΕΚ/Β’/27.12.04 εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης και με την Υ.Α. 51923/04/ΦΕΚ 1924/Β’/27.12.04 εγκρίθηκε ο κανονισμός για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης.

Με την Υ.Α. 32655/ΦΕΚ/1107/Β/4.8.2005 ορίστηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης και με την Υ.Α. οικ. 167078/4227/7.11.2005 συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Η σύνθεση του 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης είναι η εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΥΠΕΧΩΔΕ Χατζηγιάννης Γεώργιος-Πρόεδρος Δ.Σ.

Χρυσομάλλης Χρήστος-Αναπληρωτής Πρόεδρος

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γιαννακόπουλος Κων/νος

Αναπληρώτρια: Σημάδη Παναγιώτα

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ατσαλής Κων/νος

Αναπληρωτής: Γεωργουλάκης Κων/νος

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μπαζίγος Παναγιώτης

Αναπληρωτής-Παπαδόπουλος Αναστάσιος

5 Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τροχάνη Μαρία Αγγελική

Αναπληρωτής: Φαρλέκας Παναγιώτης

6 ΤΕΔΚ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τσιγκούνης Δημήτριος

Αναπληρωτής: Καρδαράς Αντώνιος

7 ΤΕΔΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Βαλιώτης Ευάγγελος

Αναπληρωτής: Φλώρος Σπυρίδων

8 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Βαχαβιώλος Απόστολος

Ανπληρωτής: Τσουκάτος Στυλιανός

9 Α.Σ. ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Μαχαίρας Παναγιώτης

Αναπληρωτής: Βουκίδης Βασίλειος

10 ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Μπουσδρής Δημήτριος

Αναπληρώτρια: Δρακοπούλου Δέσποινα

11 Μ.Κ.Ο. Μπούσμπουρας Δημήτριος

Αναπληρωτής: Περγαντής Φώτης

Στα πλαίσια της 4ης πρόσκλησης του Μέτρου 8.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” 2000-2006, εγκρίθηκε στο Φορέα Διαχείρισης η υποβληθείσα πρόταση “Έργα Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα -Υγρότοπου Μουστού και λειτουργία ΦΔ”, προϋπολογισμού 470.000,00€, με τα παρακάτω υποέργα:

1. Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου της προστατεόμενης περιοχής.

2. Έναρξη λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγρότοπου Μουστού.

3. Εκπόνηση προγράμματος παρακολούθησης.

4. Επόπτευση-φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής.

5. Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση.

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 1/2003 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες τεχνικής, επιστημονικής, γραμματειακής και λογιστικής υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης, μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης στελέχωσή του.

Βασικοί στόχοι του Φορέα Διαχείρισης είναι η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της περιοχής Όρους Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων απαραίτητη είναι η θεσμοθέτηση μίας σειράς νομοθετικών, οικονομικών και διοικητικών μέτρων, που θα είναι η βάση για την προώθηση θετικών ενεργειών και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, με αποτέλεσμα την αρμονική συνύπαρξη του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

|