Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 27/10-12-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο συνέχισης του Έργου με νέο τίτλο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων  και μέχρι 31-12-2019, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Το έργο θα υλοποιηθεί στην πόλη της Τρίπολης.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε :

  • Τρεις (3) Π.Ε. Οικονομικών
  • Έναν (1) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Τόπος εκτέλεσης του Έργου είναι οι εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300), το Παράρτημα που λειτουργεί η Εταιρεία στην Τρίπολη Αρκαδίας (Αλεξάνδρου Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100) και όπου άλλου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, μέχρι την Παρασκευή 21/12/2018 και ώρα 17:00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη», και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

 

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Ανακοίνωσης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι:

Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας: Αγγελική Μανιταρά, Άννα Κορδονούρη, τηλ. 27570-22807, 27570-22808.

Στην Τρίπολη: Μιχάλης Πουλάκης, τηλ. 271-2711181.

Το υλικό της Ανακοίνωσης με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.parnonas.gr), απ’ όπου θα μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. ΟΤΑ.

Λεωνίδιο, 11/12/2018

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα

O Γενικός Διευθυντής

Μαρίνης Μπερέτσος

Για να δείτε το κείμενο της περίληψης της  Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το Παράρτημα της Γλωσσομάθειας, πατήστε εδώ και της Απόδειξης Χρήσης Υπολογιστών, εδώ.

|