Τεχνική Στήριξη ΟΤΑ 2001-2002

Η δραστηριοποίηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. στο τομέα παροχής υπηρεσιών σε Ο.Τ.Α ξεκίνησε σε πιλοτική εφαρμογή κατά το έτος 2001 κατόπιν του διαχειριστικού κλεισίματος των προγραμμάτων του Β΄ ΚΠΣ που υλοποιούσε στην περιοχή του Πάρνωνα. Σκοπός των ενεργειών της τεχνικής στήριξης ήταν η ωρίμανση δημοσίων έργων των Ο.Τ.Α.-μετόχων της Εταιρείας, η κατάλληλη τεχνική προετοιμασία αυτών με σκοπό την ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και η εξασφάλιση πόρων από το Γ΄ Κ.Π.Σ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας στους Ο.Τ.Α με τους οποίους συνάφθηκαν προγραμματικές συμβάσεις  συνοψίζονται ως εξής:
– Επιλογή των προτεινόμενων έργων  μέσω σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμου
– Επικοινωνία και ανταλλαγή τεχνικών στοιχείων και πληροφοριών με την Τ.Υ.Δ.Κ.
– Παροχή οδηγιών για εσωτερικές λειτουργίες των Δήμων (σχέδια αποφάσεων, οδηγίες για αλληλογραφία με υπηρεσίες κ.λ.π.).
– Σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων και υποέργων και συνοδευτικών δικαιολογητικών.
– Υποβολή τεχνικών δελτίων έργων / υποέργων στις αναθέτουσες αρχές και παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης αυτών.
– Παρακολούθηση υλοποίησης εγκεκριμένων έργων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος στο οποίο εντάχθηκαν.
Κατά τη χρονική περίοδο 2001-2002 συνάφθηκαν οι ακόλουθες προγραμματικές συμβάσεις:

Κατά τη χρονική περίοδο 2001-2002 συνάφθηκαν οι ακόλουθες προγραμματικές συμβάσεις:

Αρκαδία
Τίτλος Έργου Προγραμματική Σύμβαση τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης ΟΤΑ Νότιας Αρκαδίας
Συνοπτική Περιγραφή Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών ώστε με ενέργειες και υπηρεσίες του καθενός από αυτά να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις τεχνικής, οργανωτικής διοικητικής κλπ. υποστήριξης αυτών, για την προετοιμασία και την ένταξη έργων στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Πελοποννήσου (ΠΕΠ), στα υπόλοιπα προγράμματα του Γ’ΚΠΣ και στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (EQUAL, LEADER +.
Προϋπολογισμός 30.000.000 δρχ. / 88.041 ευρώ
Χρονολογία εκτέλεσης 2001-2002
Διάρκεια εφαρομογής 2 έτη
Αμοιβή 30.000.000 δρχ. / 88.041 ευρώ
Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Λεωνιδίου, Δήμος Απόλλωνος & Κοινότητα Κοσμά
Λακωνία
Τίτλος Έργου Προγραμματική Σύμβαση τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης ΟΤΑ Νότιας Λακωνίας
Συνοπτική Περιγραφή Αντικείμενο της σύμβασης ήταν συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών ώστε με ενέργειες και υπηρεσίες του καθενός από αυτά να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις τεχνικής, οργανωτικής διοικητικής κλπ. υποστήριξης αυτών, για την προετοιμασία και την ένταξη έργων στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Πελοποννήσου (ΠΕΠ), στα υπόλοιπα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ και στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (EQUAL, LEADER+).
Προϋπολογισμός 33.040.000 δρχ / 96.963 ευρώ
Χρονολογία εκτέλεσης 2001-2002
Διάρκεια εφαρομογής 1 έτος
Αμοιβή 33.040.000 δρχ / 96.963 ευρώ
Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Μονεμβάσιας, Δήμος Βοιών, Δήμος Ασωπού, Δήμος Μολάων & Κοινότητα Ελαφονήσου
Έργου Προγραμματική σύμβαση τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης Δήμων Τεγέας, Φαλαισίας και Κοινότητας Καρυών
Συνοπτική Περιγραφή Αντικείμενο της σύμβασης ήταν συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών ώστε με ενέργειες και υπηρεσίες του καθενός από αυτά να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις τεχνικής, οργανωτικής διοικητικής κλπ. υποστήριξης αυτών, για την προετοιμασία και την ένταξη έργων στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Πελοποννήσου (ΠΕΠ), στα υπόλοιπα προγράμματα του Γ’ΚΠΣ και στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (EQUAL, LEADER +).
Προϋπολογισμός 15.232.888 δρχ.  /  44.704 €
Χρονολογία εκτέλεσης 2002
Διάρκεια εφαρομογής 1 έτος
Αμοιβή 15.232.888 δρχ.  /  44.704 €
Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Τεγέας, Δήμος Φαλαισίας & Κοινότητα Καρυών.
Έργου Προγραμματική σύμβαση για την ανανέωση του καστανοπαραγωγικού δυναμικού καστανεώνα Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Κοινότητας Καρυών
Συνοπτική Περιγραφή Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και την Κοινότητα Κοσμά ήταν η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών ώστε με τις ενέργειες και υπηρεσίες του καθενός να συνταχθεί προμελέτη καταγραφής και πρόταση ανανέωσης του καστανεώνα καθώς και η τεχνική και διοικητική υποστήριξη για την εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία για την προγραμματική περίοδο 2000-2006.
Προϋπολογισμός 2.950.000 δρχ. / 8.657 €
Χρονολογία εκτέλεσης 2001
Διάρκεια εφαρομογής 1 έτος
Αμοιβή 2.950.000 δρχ. /  8.657  €
Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Βόρειας  Κυνουρίας & Κοινότητα Καρυών

|