Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία τεχνικών εργασιών αποκατάστασης πατώματος, σε μισθωμένο διαμέρισμα από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στην Τρίπολη

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του Προγράμματος ESTIA, που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), ζητά την οικονομική προσφορά επιχειρήσεων που  δραστηριοποιούνται στις ξυλουργικές εργασίες, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών εργασιών αποκατάστασης ξύλινου πατώματος, σε μισθωμένο διαμέρισμα από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στην Τρίπολη.

Τα υλικά  και οι τεχνικές εργασίες αποκατάστασης του ξύλινου πατώματος που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου το διαμέρισμα να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση που παραδόθηκε στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα από τον ιδιοκτήτη είναι οι παρακάτω:

  • Αντικατάσταση ξύλινου πατώματος (καρυδιά) επιφάνειας 6 τ.μ.
  • Βάψιμο με βερνίκι της νέας επιφάνειας

Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας, (υπόψη Δημήτρη Κολινιώτη, Τηλ.: 27570-22807 Fax: 27570-23230, e-mail: dkoliniotis@parnonas.gr)  είτε να την στείλετε ταχυδρομικώς  ή  να την παραδώσετε ιδιοχείρως στην διεύθυνση Αλ Σούτσου 2Α  Τρίπολη Τ.Κ. 22100 έως την Τρίτη  20/11/2018 και ώρα 16:00.

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφεται παραπάνω .

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό 600,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ Δημήτρη Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|