“Οικοανάπτυξη” – Θέμα / Στόχοι

Ολόκληρο το κομμάτι της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, το οποίο στην ουσία αποτελεί την περιοχή παρέμβασης, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια ενιαία περιοχή έντονης αναπτυξιακής υστέρησης με πλήθος όμως αναξιοποίητων φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Παρουσιάζει τις χαρακτηριστικές αδυναμίες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών οι οποίες οφείλονται στα εγγενή γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της (ορεινότητα εδάφους, απόσταση από αστικά κέντρα και αγορές κ.α ) και στα διαρθρωτικά προβλήματα της τοπικής οικονομίας (γήρανση πληθυσμού ασχολούμενου στον πρωτογενή τομέα, δημογραφικό πρόβλημα, ελλείψεις στις υποδομές μεταποίησης και τυποποίησης πρωτογενούς παραγωγής κ.ά.).

Η επιλογή της περιοχής εφαρμογής στηρίχθηκε ουσιαστικά στη δυνατότητα που έχει μέσω της ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς της περιβάλλοντος να αξιοποιήσει τους υφιστάμενους πόρους, με σκοπό την κοινωνικο – οικονομική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την προστασία και διατήρηση των φυσικών της πόρων. Η ύπαρξη φυσικών οικοσυστημάτων αναμφισβήτητης αισθητικής και παραγωγικής αξίας, καθώς και μνημείων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς συνθέτουν ένα τοπίο με μεγάλες δυνατότητες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, το οποίο μέσω ενός σύγχρονου μοντέλου ήπιας ανάπτυξης με κέντρο την προστασία και ανάδειξη αυτού είναι σε θέση να προσδώσει μια ξεχωριστή ταυτότητα και αξία στην περιοχή. Το μοντέλο αυτό, ενισχύεται θεσμικά τόσο από την θεσμοθέτηση του Οικολογικού Πάρκου

Πάρνωνα (Ν.1650/86) όσο και από την εκπόνηση Ε.Π.Μ για τον

Ταΰγετο και το Δέλτα του Ευρώτα (Β’ Κ.Π.Σ.- ΕΠΠΕΡ ΙΙ, Πρόγραμμα LIFE).

Οι στρατηγικοί και ειδικοί (τακτικοί) στόχοι του τοπικού προγράμματος καθώς και οι συσχέτισή τους παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ (ΕΙΔΙΚΟΙ) ΣΤΟΧΟΙ
Ολοκληρωμένη ανάπτυξη με διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης, αξιοποίηση και προστασία των φυσικών πόρων – Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης με ενίσχυση του τομέα των υπηρεσιών
– Ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας
– Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με βελτίωση της οργάνωσης και σταθεροποίησης της ποιότητας της παραγωγής
– Ενίσχυση της εταιρικότητας και της δικτύωσης των επιχειρήσεων
– Ανάδειξη – αξιοποίηση και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων
Ενίσχυση της ταυτότητας, της συνεκτικότητας, της προσελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της περιοχής με δημιουργία προϋποθέσεων για την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση – Ενίσχυση της δικτύωσης και των συνεργασιών σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
– Δημιουργία – ενδυνάμωση συλλογικών σχημάτων αναπτυξιακής πολιτικής
– Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό

|