Τεχνική Στήριξη 2003-2005

Η Εταιρεία για τη χρονική περίοδο 2003-2005  προσπάθησε,   για την αποτελεσματική λειτουργία των Ο.Τ.Α. ως προς την διεκδίκηση έργων,  να παρέχει πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες και να οργανώσει καλύτερα το έργο της Τεχνικής Στήριξης και των ανταποδοτικών υπηρεσιών προς του Ο.Τ.Α.   Έτσι, πέρα από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά την περίοδο 2001-2002, η εταιρεία σήμερα παρέχει και επιπλέον υπηρεσίες ως κατωτέρω:
– Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις μελέτες που απαιτούνται.
– Επίσπευση γραφειοκρατικών λειτουργιών άλλων υπηρεσιών (θεώρηση τεχνικών προδιαγραφών, έγγραφα αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών και μελετών  κλπ.).
– Οργάνωση μελετητικών ομάδων για εκπόνηση μελετών ανάλογα με το είδος των μελετών που απαιτούνται σε κάθε είδος έργου.
– Εκπόνηση ή  συντονισμός της εκπόνησης των μελετών σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ώστε να ελαχιστοποιηθούν πιθανότητες λαθών ή ελλείψεων.
– Υλοποίηση διαδικασιών θεώρησης και έγκρισης των μελετών .
– Σύνταξη φακέλου δημοπράτησης των εγκεκριμένων έργων

Στο επισυναπτόμενο πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν για λογαριασμό των Δήμων σε προγράμματα.

Επισυναπτόμενα

Ενδεικτικές Προτάσεις Δήμων

|