Σχέδιο Δράσης

Παρά τις όποιες δυσκολίες κατά την υποβολή και προετοιμασία των προτεινόμενων προτάσεων έργου των Ο.Τ.Α. (έλλειψη κυρίως των απαιτούμενων μελετών και αδειοδοτήσεων), τα αποτελέσματα της κοινής προσπάθειας ήταν αξιόλογα, δεδομένου ότι οι εγκρίσεις σε σχέση με τις υποβληθείσες προτάσεις ήταν άνω του 50%.
Αυτό βέβαια που έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο πλευρές είναι ότι μέσα από τις διαδικασίες Τεχνικής Στήριξης, αποκτήθηκε σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία για το πώς πρέπει να λειτουργήσουν από κοινού για την επίτευξη μεγαλύτερων θετικών αποτελεσμάτων.
Οι νέοι νόμοι περί μελετών δημόσιων έργων (Ν. 3316/2005)  και περί οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης (Σχέδιο Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) περιλαμβάνουν εκτεταμένες αναφορές στην διαδικασία παροχής τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών σε δήμους. Ιδιαίτερη σημασία για την μορφή της εταιρείας έχει το άρθρο 1 παρ.9 όπου αναφέρεται πως :
«Αναθέτουσες Αρχές» είναι το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμών, οι δημοτικές, νομαρχιακές και δημόσιες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις κάθε νομικής μορφής που συγκροτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα.
«Οργανισμός δημοσίου δικαίου» είναι κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο:
α)     Έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στο βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα.
β)    Η δραστηριότητά του χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το ελληνικό δημόσιο ή από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου ή η διαχείρισή του υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή περισσότερα από τα μισά των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού του συμβουλίου διορίζονται από το ελληνικό δημόσιο ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Από τα παραπάνω προκύπτει πως η εταιρεία ως αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης μελετών καθώς και οργάνωσης, ωρίμανσης και παρακολούθησης έργων των δήμων – μετόχων της, χρησιμοποιώντας είτε το προσωπικό της, είτε άτομα από το μητρώο συνεργατών / Μελετητητών / Μηχανικών  που έχει δημιοουργήσει.
Στην προοπτική της καθετοποίησης της διαδικασίας προετοιμασίας, ωρίμανσης και υποβολής έργων για χρηματοδότηση, υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία που αναφέρεται τόσο στις αμοιβές των μελετών, αλλά και στα έξοδα που εξοικονομούνται από μετακινήσεις, αμοιβές συνεργατών των δήμων και κυρίως από πόρους που χάνονται για τους δήμους.
Το οικονομικό όφελος της εταιρείας θα προκύψει από μέρος αυτής προστιθέμενης αξίας και θα χρησιμοποιηθεί για να καλύπτει έξοδα υποδομών, αμοιβών εργαζομένων και συνεργατών, μετακινήσεων, γραφικής ύλης και τρεχουσών αναγκών που θα εμφανιστούν.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.  κατά το έτος 2005 για την καλύτερη οργάνωση του Τμήματος Τεχνικής Στήριξης Ο.Τ.Α. προέβηκε στις εξής ενέργειες:
1. Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύσταση Μητρώου Μηχανικών / Μελετητών / Συνεργατών με σκοπό την αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού της περιοχής και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Δημιουργία ξεχωριστού χώρου στο ισόγειο του κτιρίου στέγασης των γραφείων της Εταιρείας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

|