Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου “Εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας»”, Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020”, στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση»

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., προσκαλεί την εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., η οποία έχει εγγραφεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/08-02-2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και συγκεκριμένα στις Κατηγορίες Β2 Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών, Β3 Υπηρεσίες Συμβούλων, Β3.1 Σύμβουλοι, Β4 Πληροφόρηση και Επικοινωνία, Β5 Αξιολόγηση, Β6 Έλεγχοι και Γ1 Οργάνωση εκδηλώσεων-συνεδριάσεων-συσκέψεων, να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να της ανατεθεί με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω καταλόγου, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) (σχετ. 8), το έργο “Εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014- 2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας”. Επιλέγεται η συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις τεχνογνωσίας και εμπειρίας που απαιτούνται για το εν λόγω έργο.

Δείτε το αναλυτικο κείμενο της Πρόσκλησης σε .pdf μορφή, εδώ

Δείτε/ κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε .doc μορφή, εδώ

|