Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου για έναν (1) Π.Ε. Νομικό

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο του έργου «Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την Ανατολική Πελοπόννησο», και ειδικότερα για ένα έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε έναν (1) Π.Ε. Νομικό. Αναλυτικότερα:

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου

Συμμετοχή στην υλοποίηση του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. Συγκεκριμένα τα καθήκοντα που θα αναλάβει είναι:

 1. Παρακολούθηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.
 2. Νομική υποστήριξη των Εισηγητών Αξιολόγησης κατά τον έλεγχο των προτάσεων έργων των υποψήφιων δικαιούχων.
 3. Νομική υποστήριξη των Εισηγητών Ενδικοφανών Προσφυγών
 4.  Νομική υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων.
 5. Έλεγχος των νομικών εγγράφων των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος (τίτλοι ιδιοκτησίας, ποινικό μητρώο, κ.λπ.).
 6. Νομική υποστήριξη στη σύνταξη των συμβάσεων με τους δικαιούχους του τοπικού προγράμματος CLLD και έλεγχος των δικαιολογητικών των δικαιούχων.
 7. Παροχή νομικών συμβουλών προς τους υποψήφιους επενδυτές του τοπικού προγράμματος CLLD.
 8. Νομική υποστήριξη για όλα τα θέματα της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
 9. Παροχή συνεχούς ενημέρωσης στο Συντονιστή CLLD για την πορεία υλοποίησης των παραπάνω θεμάτων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD.

Παραδοτέο: Τμηματική αναφορά των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν στην αντίστοιχη περίοδο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος.

Χρονικά πλαίσια και συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης συνεργάτη θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 11.400,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης.

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης του συνεργάτη θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, ως ισχύει.

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 11.400,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο έργο, μετά από πιστοποίηση και εντολή του Συντονιστή του έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.

Τόπος εργασίας

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου του συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Συντονιστή του έργου και τα υπόλοιπα μέλη των Ομάδων Έργου και των Επιτροπών στις οποίες θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή του έργου απαιτείται μετακίνηση του συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πράξης, υπό τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά (μηνιαίες ή τριμηνιαίες) εκθέσεις παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών). Ο Συντονιστής του έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα – την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών) που έχει υποβάλλει. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από το Συντονιστή του έργου της έκθεσης παραχθέντος έργου επέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο/η συνεργάτης.

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 3. Να έχουν ενεργή Δικηγορική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την εγγραφή τους στο Δικηγορικό Σύλλογο.
 4. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία και να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 5. Να μην έχουν κώλυμα από τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και του Ν. 3584/2007.

Επιθυμητά προσόντα

Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας κράτους – μέλους της Ε.Ε, κατά προτίμηση της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 14/11/2018 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια κατάταξης και βαθμολογία αυτών, μπορείτε να δείτε στο κείμενο της Πρόσκλησης, εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα της Πρόσκλησης σε .doc μορφή, εδώ