Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου “Εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την διασύνδεση της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών με την τοπική παραγωγική δραστηριότητα (εφόδια, μεταποίηση, τουρισμός)”, στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου:

“Εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την διασύνδεση της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών με την τοπική παραγωγική δραστηριότητα (εφόδια, μεταποίηση, τουρισμός)”,

σε .pdf μορφή εδώ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε .doc μορφή, εδώ

|