Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας

Στις 30 Δεκεμβρίου του 1999 ιδρύθηκε η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Τοπικό Σύμφωνο για την Ελιά και το Ελαιόλαδο”. Έδρα της εταιρείας ορίστηκε το Γεράκι Λακωνίας και μέτοχοί της ήταν οι Δήμοι Β. Κυνουρίας, Απόλλωνος, Λεωνιδίου, Θεραπνών, Γερονθρών, Ασωπού και Μονεμβάσιας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γερακίου και ιδιώτες.

Σκοπός της Εταιρείας ήταν:

– Η προβολή του ελαιολάδου και των προϊόντων της ελιάς σε εθνικό επίπεδο, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, σχετικά με τη συμβολή του και την εξέχουσα σημασία του σαν βασικό διατροφικό συστατικό του ανθρώπινου οργανισμού με τη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, εκθέσεων, δημοσιευμάτων κλπ.

– Η υποστήριξη, προβολή και ανάδειξη του ελαιολάδου ως εθνικού προϊόντος λόγω των άρρηκτων δεσμών του με τον Έλληνα καταναλωτή σε επίπεδο ιστορικό, πολιτισμικό, γαστρονομικό και διαθρεπτικό.

– Η προβολή του ελαιολάδου και των προϊόντων της ελιάς μέσα από τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις σχετικά με τη διατροφική τους στην υγιεινή διατροφή του ατόμου

– Η προώθηση της κατανάλωσης του ελαιολάδου και των υπολοίπων προϊόντων της ελιάς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο επ’ ωφελεία των παραγωγών, καταναλωτών αλλά και της εθνικής οικονομίας.

Στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II υλοποιήθηκε η δράση “Προβολή – προώθηση Ελαιοκομικών Προϊόντων Πάρνωνα και αφορούσε ενέργειες στην κατεύθυνση του marketing της προβολής και της οργάνωσης των δικτύων διάθεσης των ελαιοκομικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού. Αναλυτικότερα:

-Εκδόσεις εντύπως προβολής τυποποιημένων ελαιοκομικών προϊόντων
-Συμμετοχή επιχειρήσεων και συνεταιρισμών σε διεθνείς εκθέσεις για την προβολή και την προώθηση των προϊόντων
-Δημιουργία χάρτη ποιότητας της ελαιοκαλλιέργειας της περιοχής με ανάδειξη των περιοχών με Ελαιόλαδο Ονομασίας Προέλευσης καθώς και ελαιόλαδο και βρώσιμη ελιά βιολογικής παραγωγής
-Δημιουργία CD ROM με τα τυποποιημένα ελαιοκομικά προϊόντα για τη χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου
-Δημιουργία δικτύων διάθεσης των προϊόντων σε αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, των Βορείων Ευρωπαϊκών Χωρών και των χωρών της Αμερικής
-Συμμετοχή σε δίκτυα διακρατικών συνεργασιών με αντικείμενο το ελαιόλαδο και τα ελαιοκομικά προϊόντα
-Μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα από εξειδικευμένες συναντήσεις στην τυποποίηση στα αντικείμενα προβολής και προώθησης του προϊόντος

Ύστερα από τη Γενική Συνέλευση της 11/03/2003 η εταιρεία διευρύνθηκε και μετονομάστηκε σε «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας» με κύριο σκοπό την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής δίνοντας έμφαση στα θέματα ποιότητας στον τουρισμό συμπεριλαμβάνοντας την ανάδειξη και επιτόπου διάθεση τοπικών προϊόντων. Έδρα της σήμερα είναι η Γκοριτσά Λακωνίας.  Στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματιών ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής  του Πάρνωνα για την καλύτερη προβολή της αλλά και των προϊόντων της, τη διαμόρφωση ταυτότητας στο τοπικά παραγόμενο τουριστικό προϊόν και στη διευκόλυνση των επισκεπτών στην αναγνωρισιμότητα των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων με ταυτόχρονη προώθηση της επιτόπου διάθεσης αυτών.

Σκοπός του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας είναι, μέσα από τη συνεργασία, αλληλεπίδραση, αλλά και αλληλοδέσμευση των επιχειρήσεων, να διαμορφωθεί ποιοτική ταυτότητα για τα προϊόντα που παράγει και τις υπηρεσίες που προσφέρει η περιοχή. Προωθείται ταυτόχρονα η επιτόπου διάθεση των τοπικών προϊόντων, η δικτύωση των επιχειρήσεων και η διευκόλυνση των επισκεπτών να αναγνωρίζουν τα ποιοτικά τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην δημιουργία και υλοποίηση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, τηρούν υψηλές προδιαγραφές και, με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούν για τα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες μια κοινή αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Την ταυτότητα της ποιότητας. Λειτουργούν έτσι ως πρεσβευτές της περιοχής και συμβάλλουν ώστε η «εικόνα» που αποκομίζει τελικά ο επισκέπτης φεύγοντας από τον Πάρνωνα να είναι αντίστοιχη της ιστορίας, της ομορφιάς και της παράδοσης αυτού του προικισμένου από τους αιώνες τόπου.

Μέλη της Εταιρείας σήμερα είναι τα κάτωθι:

7 Δήμοι: Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, ο Δήμος Θεραπνών, ο Δήμος Γερονθρών, ο Δήμος Τυρού, ο Δήμος Ασωπού, ο Δήμος Μονεμβάσιας και ο Δήμος Λεωνιδίου
12 Παραδοσιακές ταβέρνες
12 Ξενώνες
2 Παραδοσιακά καφενεία
4 Επιχειρήσεις βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
10 εταιρείες τυποποίησης και εμπορίας ελαιοκομικών προϊόντων
2 Αγροτικοί ελαιοκομικοί συνεταιρισμοί
1 εταιρεία τυποποίησης και εμπορίας κρασιού

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ εντάχθηκε επενδυτικό σχέδιο με τίτλο “Τοπικό Σύφωνο Ποιότητας για τον Αγροτουρισμό και την προώθηση των τοπικών προϊόντων” στη δράση 1.2.3.2 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει τμήμα του εξοπλισμού του φορέα, αγορά προθηκών προβολής προϊόντων της ευρύτερης περιοχής οι οποίες θα τοποθετηθούν στους χώρους υποδοχής των τουριστικών μονάδων και των χώρων εστίασης, καθώς και  συμμετοχή σε εκθέσεις με τοπικά προϊόντα προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή προβολή τους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας
Έδρα: Γκοριτσά Λακωνίας
Ιστοσελίδα: www.tosipo.gr

|