Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και απεντόμωσης σε 50 κατοικίες/διαμερίσματα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του Προγράμματος ESTIA, που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες απολύμανσης σε κατοικίες που προορίζονται για τη στέγαση των προσφύγων στην Τρίπολη, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και απεντόμωσης να υποβάλουν οικονομικές προσφορές για την προσφερόμενη υπηρεσία τους. Οι εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης στα διαμερίσματα σκοπεύουν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση παντός είδους ανεπιθύμητων εντόμων υγειονομικής σημασίας η παρουσία των οποίων ενδέχεται να δημιουργήσει εστίες μόλυνσης στα διαμερίσματα για τους ωφελούμενους και να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους γενικότερα.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • Οι δραστικές ουσίες θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την Ελληνική αγορά, να κυκλοφορούν σε χώρες της Ε.Ε, πρέπει δε να συνοδεύονται από τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα Θα πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια δράσης αλλά κυρίως μικρή οξεία τοξικότητα. Θα πρέπει να ανήκουν στη κατηγορία των πυρεθρινοειδών ή των καρβαμιδικών.
 • Κατά την απεντόμωση στα κτίρια θα χρησιμοποιηθεί 1 lt διαλύματος/30 m2 και θα επιλεχθούν τα σημεία ψεκασμού (γωνίες, σοφατεπί, σημεία με υγρασία, εσωτερική και εξωτερική περίμετρος των διαμερισμάτων αίθουσες , κλιμακοστάσια, τουαλέτες κ.λπ.).
 • Οι ψεκασμοί θα διαρκέσουν ως τo τέλος του έτους και θα είναι κατ’ ελάχιστον δύο (2).
 • Επειδή η εκτέλεση της παρούσας εργασίας απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό με αντίστοιχη εμπειρία και τεχνογνωσία ως προς την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος αλλά και ως προς τη διαχείριση των εργασιών και των χημικών σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, προσφορά για την εκτέλεση εργασίας μπορούν να υποβάλλουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
 2. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπο ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων εφαρμογών.
 3. Δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα για την άρτια εκτέλεση των ζητουμένων υπηρεσιών ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι πιστοποιητικά ISO (Αντίγραφο Πιστοποιητικό διαχειριστικού συστήματος ποιότητας ISO 9001:2015., Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO)
 4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (επί ποινή αποκλεισμού) του υποψηφίου αναδόχου με την οποία δηλώνει ότι:
 • Πληροί τους όρους, τις απαιτήσεις της μελέτης και τους αποδέχεται
 • Διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την υλοποίηση της εργασίας
 • Έλαβε γνώση όλων των τοπικών συνθηκών της περιοχής που θα εκτελεστεί η εργασία
 • Τα χημικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της εργασίας και τα πιστοποιητικά με τα οποία θα εγκριθεί.
 • Τα πιστοποιητικά των εφαρμογών μυοκτονίας και απεντόμωσης που θα πραγματοποιεί ο ανάδοχος θα εκδίδεται για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά και θα παραδίδονται στη Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας
 • Οι υπηρεσίες μυοκτονίας και απεντόμωσης σε κάθε διαμέρισμα θα πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του προσωπικού της Αναπτυξιακής Πάρνωνα το οποίο και θα πιστοποιεί τις εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 06/07/2018, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dkoliniotis@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Τα πιστοποιητικά των εφαρμογών σε κάθε διαμέρισμα που θα  πραγματοποιεί ο ανάδοχος θα παραδίδονται στην Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ Δημήτρη Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ 

|