Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου “Εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη της υποψηφιότητας αναγνώρισης του «Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα – Μαλέα» στο πρόγραμμα MaB-UNESCO”, στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου:

“Εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη της υποψηφιότητας αναγνώρισης του «Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα – Μαλέα» στο πρόγραμμα MaB-UNESCO”,

σε .pdf μορφή εδώ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε .doc μορφή, εδώ

|